ØKB3118 Rekneskapsteori

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Emnet gir basis for å reflektere over sentrale deler av det teoretiske fundamentet for finansregnskapet, og tar opp sentrale begreper, prinsipper og regler i norsk god regnskapsskikk (GRS) og internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Emnet bygger på studentenes kunnskaper fra tidligere regnskapskurs, men tar i større grad utgangspunkt i grunnleggende teori, og trekker samtidig paralleller mellom norsk regnskapsregulering og IFRS-regelverket, herunder de ulike konseptuelle rammeverkene som ligger til grunn for de ulike regnskapsspråkene GRS og IFRS.

Læringsutbytte

Kunnskapar

Studenten:

 • Har forståing for og kan reflektere over brukergruppene sine informasjonsbehov og behov for rekneskapsregulering
 • Har forståing for og kan reflektere over resultat- og balanseorientering
 • Har forståing for og kan reflektere over det konseptuelle rammeverket til IFRS
 • Har forståing for og kan reflektere over det teoretiske grunnlaget for dei grunnleggande rekneskapsprinsippa og god rekneskapsskikk
 • Har forståing for og kan reflektere over internasjonal rekneskapsutvikling, reguleringsorgan m.v.
 • Har kjennskap til skilnaden mellom bedriftsøkonomisk teori og føresetnadane for finansrekneskapen

 Ferdigheiter

Studenten:

 • Kan nytte kunnskapen på praktiske rekneskapsproblemstillingar

 Generell kompetanse:

Studenten

 • Kan tileigne seg oppdatert kunnskap innanfor kunnskaps- og ferdigheitsområder nemnd ovanfor
 • Kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer og kan utveksle synspunkt og røynsler med andre fagpersonar
 • Kan sjå emnet i ein større samfunnssamanheng

Krav til forkunnskapar

 ØKB1111 Finansrekneskap eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesningar, oppgåvegjennomgang i plenum og rettleiing i tilknyting til individuell eller gruppevis oppgåveløysing.

Arbeidskrav

Ja (blir spesifisert i semesterplan ved semesterstart)

Vurderingsform

Written exam; 4 hours; 100%

Grade Scale A-F

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle trykte og skrivne hjelpemiddel

Høgskulens kalkulator (Texas TI 84) vert delt ut

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • ØKB3114 (1) - Finansiell rapportering og analyse - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • ØKB3107 (1) - Finansiell rapportering og analyse - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB3102 (1) - Finansiell rapportering og analyse - Reduksjon: 7,5 studiepoeng