Hopp til innhald

PHD904 Kunstfagdidaktikk og praksisorientert forskning

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet tilbys ikke studieåret 2024/2025.

Emnet er en valgfri del av ph.d.-programmet Studier av danning og didaktiske praksiser. Det utforsker og utvikler danningspraksiser i spennet mellom estetikk og pedagogikk, og konkretiserer interdisiplinære så vel som fagspesifikke problemstillinger.

Gjennom arbeid med emnet skal studenten utvikle kritiske og selvstendige perspektiv innenfor forskning som er kunstbasert og/eller praksisorientert. Kurset omfatter forskningsformer som tar for seg skapende arbeid, utprøvende arbeid og arbeid som har til hensikt å utforske og endre praksiser. En felles ramme for kurset er å utforske måter opplæring og utdanning kan møte framtidsutfordringer på, f. eks. gjennom å utvikle handlingsberedskap for det ukjente eller bidra med ulike former for kreativ, digital, kritisk og samarbeidende kompetanse.

Kurset tar opp relevante metodologiske spørsmål knyttet til for eksempel

 • Ulike former for kunstfagdidaktisk forskning
 • Ulike former for aksjonsforskning
 • Kritisk pedagogikk
 • Scenarietenkning og utopisk tenkning
 • Estetisk teori og kreativitetsteori

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har innsikt i kunstfagdidaktisk og praksisorientert metodologi
 • er i kunnskapsfronten i sitt spesifikke fags danningspraksiser
 • har forståelse av de metodiske mulighetene så vel som de strukturelle rammene for kunstfaglig og praksisorientert forskning i utdanningskontekster

Ferdigheter

Studenten

 • kan verbalisere egne og andres erfaringer og refleksjoner knyttet til kunstfagdidaktisk og/eller praksisorientert forskning
 • kan utforske og utfordre didaktiske praksiser og deres danningspotensiale
 • kan problematisere og diskutere relevante danningsteorier, posisjoner og perspektiver på høyt faglig nivå

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere relevante etiske dilemmaer knyttet til kunstfagdidaktisk og praksisorientert forskning og utøve sin forskning med faglig integritet
 • kan formidle kunstfagdidaktisk og praksisorientert forskning gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • kan utfordre etablerte danningsdiskurser gjennom kunstfagdidaktiske og praksisorienterte perspektiv

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning i emnet foregår som et intensivt kurs fordelt over to uker. Det gis organisert undervisning i form av forelesninger, seminarer, veiledning og verkstedsarbeid.

Studentene skal delta aktivt i de ulike læringsaktivitetene.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Studenten skal presentere et eget kunstfagdidaktisk eller praksisorientert prosjekt muntlig for resten av studentgruppen. Presentasjonen kan være en kombinasjon av kunstnerisk/praktisk og verbal formidling.
 • Studenten skal også gi en kommentar til en av sine medstudenters presentasjon.

Obligatoriske læringsaktiviteter må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Oppgave.

Studenten skal levere en tekst i form av en kritisk refleksjon, et essay eller en artikkel på om lag 10 sider. Teksten skal ha en selvvalgt problemstilling og kan knyttes til den gjennomførte formidlingssituasjonen.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Oppgaven vurderes på grunnlag av læringsutbyttebeskrivelser for emnet.

Dersom man ikke får bestått er det mulig å levere forbedret versjon av oppgaven i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler