Hopp til innhald

PHD912 Økokritikk og didaktiske praksiser

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet tilbys ikke studieåret 2024/2025.

Emnet tar utgangspunkt i økokritisk tenkning og skal gi innsikt i og ny kunnskap om økokritikk i et danningsperspektiv. Målet er å styrke studentens evne til å forstå hvordan økokritiske problemstillinger fremstilles i ulike kulturuttrykk rettet mot barn og ungdom, og hvordan slike problemstillinger kan utvikles i didaktiske praksiser. Studiet skal fremme kritiske og selvstendige perspektiver på økokritisk tenking og på hvordan slik tenkning kan komme til uttrykk i profesjonsfeltet. Dette skal skje gjennom å utvikle studentens kunnskaper om og ferdigheter i å lese og tolke både klassiske og nyere tekster som har formet og former det økokritiske feltet.

Emnet presenterer og diskuterer det økokritiske feltet. Utgangspunktet er eldre og nyere tekster som drøfter økokritikkens historie og utvikling.

Det legges vekt på undersøkelser av økokritisk teori og hvordan den beskriver hva økokritisk refleksjon og praksis er og hvordan den kan bidra til økokritisk danning.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har selvstendig forståelse av ulike økokritiske teorier og tilhørende didaktikk innenfor eget fagområde
 • har inngående kunnskap om etablerte problemstillinger, forståelses- og analysemåter innenfor forskningslitteraturen knyttet til emnet økokritisk danning
 • har god innsikt i faktorer som påvirker og former økokritisk tenkning og didaktiske praksiser for bærekraftig utvikling
 • har selvstendig forståelse av ulike økokritiske teorier og tilhørende didaktikk innenfor eget fagområde
 • har inngående kunnskap om etablerte problemstillinger, forståelses- og analysemåter innenfor forskningslitteraturen knyttet til emnet økokritisk danning
 • har god innsikt i faktorer som påvirker og former økokritisk tenkning og didaktiske praksiser for bærekraftig utvikling
 • har innsikt i hvordan økodidaktikk kan bidra til å forme økoborgere

Ferdigheter

Studenten

 • kan foreta hensiktsmessige vurderinger av forskningslitteratur knyttet til emnet økokritikk og didaktiske praksiser
 • kan utvikle nye fortolkninger, forskningsspørsmål og teori om økokritiske perspektiver
 • kan utvikle forskningsdesign for å forske på økokritikk og didaktisk praksis
 • kan utfordre etablerte problemstillinger, forståelses- og analysemåter innenfor emnet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere konsekvenser av (og for) økokritisk teori innenfor eget fagområde
 • kan diskutere fag- og praksisfeltets grunnlagsspørsmål og identifisere og utføre forskning i tråd med fag- og praksisfeltets regler og etikk
 • kan kommunisere økokritisk innsikt til aktuelle målgrupper (fagfeller, studenter, allment)
 • kan bruke teori og analysemodeller utviklet i det økokritiske forskningsfeltet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen i emnet går over ett semester. Det blir gitt organisert undervisning i form av seks moduler med asynkrone videoforelesinger. Studenten får i tillegg refleksjonsspørsmål til hver modul, samt mulighet for studentdrevet nettdialog. Det legges opp til tre synkrone digitale fellesmøter i løpet av semesteret.

Undervisningen legger vekt på at studenten skal forstå og drøfte sentrale områder innenfor økokritisk tenkning. Videoforelesningene i de seks modulene inkluderer didaktiske perspektiver, og er organisert omkring følgende tema: Økokritiske tanke- og danningsfigurer, Nat-Cul matrisen, posthumanisme, dyre- og plantestudier, økokritiske dialoger, og økorettferdighet.

Studiet innebærer individuelt skrivearbeid i form av fem bloggposter på om lag 500 ord hver, og ett gruppearbeid knyttet til modulen økokritiske dialoger, i form av en innspilt samtale. Bloggpostene skrives i tilknytning til hver forelesningsmodul og skal reflektere over aktuelle problemstillinger innen økokritisk tenkning i møte med eget fagfelt.

Studenten skal orientere seg i relevant forskningslitteratur og sekundærlitteratur omkring problemstillingene som drøftes, og poste blogginnleggene i Canvas. Studenten skal også kommentere minst to andre bloggposter i hver modul. Studenten oppfordres til å delta aktivt i gruppediskusjonene på Canvas, for å styrke egen læring, og bidra til andres læring.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske læringsaktiviteter: 3 selvvalgte innleveringer (bloggpost/innspilt samtale).

De obligatoriske læringsaktivitetene må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Oppgave i form av en kort vitenskapelig tekst i artikkelformat, som tar opp forhold mellom økokritisk tenking og eget fagfelt og forskningsprosjekt. Teksten skal være basert på arbeidet med de utvalgte innleveringene, og skal ha et omfang på 4000 ord inkludert litteraturliste, +/- 10 %.

Teksten må oppfylle formalkrav til vitenskapelig publisering, det vil si ha en tydelig problemstilling, redegjøre for teori/metode, samt benytte en vitenskapelig siteringspraksis.

Språk: Innleveringen skal være på engelsk eller på et skandinavisk språk. Detaljerte formkrav utleveres ved semesterstart.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Den vitenskapelige teksten vurderes av intern og ekstern sensor på grunnlag av læringsutbyttebeskrivelser for emnet.

Det er mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler