BRA310 Fagutvikling og forsking

Emneplan for studieåret 2016/2017

Innhald og oppbygging

Emnet inneholder komponenter av følgende delemner fra rammeplanen:

2 A Vitenskapsteori og forskningsmetode

2 D Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

3 G Kvalitetsutvikling

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten...

 • kjenner til ulike relevante vitenskapsteoretiske retninger og til sammenhengen mellom forskningsmetoder og det vitenskapelige grunnlaget
 • har bred kunnskap om for forskningsetiske problemstillinger med vekt på informert samtykke, taushetsbelagte data og etiske konsekvenser
 • har bred kunnskap om forskningsprosessens faser i kvantitative og kvalitative forskningstilnærminger; teorifasen, forskningsspørsmål, forskningsstrategi, datainnsamling, bearbeidelse og tolkning av innsamlede data samt rapportering av funn.

Ferdigheter:

Student...

 • kan kritisk vurdere forskningsprosessen i vitenskapelige publikasjoner
 • kan anvende forskningsprosessens prinsipper i arbeid med egne prosjekter
 • kan anvende statistiske metoder til bearbeidelse av innsamlede data
 • kan anvende kvalitative metoder til bearbeidelse av innsamlede data

Generell kompetanse:

Student...

 • kan formidle relevante fagteorier og problemstillinger muntlig og skriftlig
 • kan planlegge og gjennomføre prosjekt i henhold til kriterier for vitenskapelig kunnskap
 • har innsikt i forskningens betydning for eget studium og egen yrkesutøvelse

Krav til forkunnskapar

Felles - 3 Kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og konflikthåndtering for helse- og sosialfagknyttet til felles undervisning 3. år

Undervisnings- og læringsformer

Arbeid i grupper, temadager, statistiske øvelser på PC-lab, litteratursøk og oppgaveløsing, forelesninger, selvstudium og seminar.

Deltagelse på presentasjonsseminaret og opponering og diskusjon av medstudenters arbeid

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Arbeidskrav

Godkjent tilstedeværelse ved obligatorisk studiedeltagelse og veiledning

Vurderingsform

Muntlig gruppeeksamen

40 minutters presentasjon av gruppearbeidet i plenum. Et valgt tema belyses gjennom to problemstillinger, en problemstilling som kan belyses ved kvalitative forskningsmetoder og en problemstilling som krever en kvantitativ forskningstilnærming

20 minutter spørsmål og diskusjon med lærere og opponenter.

Hvert gruppemedlem må bidra og kunne redegjøre for faglig innhold i presentasjonen

Vurderingsuttrykk

Bestått / ikke bestått

Ny / Utsatt eksamen

Ved ikke bestått del 1 bearbeider gruppen arbeidet sitt og leverer en skriftlig besvarelse av gruppearbeidet.

Ved utsatt eksamen må studenten levere en selvstendig skriftlig besvarelse på 1500 ord +/-10%.

Fagleg overlapping

 • RAD310 (1) - Forskningsmetode og vitenskapsteori - Reduksjon: 5 studiepoeng