BSS1AB Introduksjon til sykepleie

Emneplan for studieåret 2016/2017

Innhold og oppbygning

Praktiske prosedyrer i sykepleie er spesifisert i et eget dokumentet tilgjengelig på itslearning og er knyttet spesielt til:

- Hygiene og smittevern.
- Sengeredning med- og uten person i seng
- Vask og stell av hud, hår og negler
- Munn- og tannstell
- Av- og påkleding
- Væske, ernæring, mat og måltider
- Eliminasjon og innleggelse av urinkateter
- Leiring og forflytning
- Aktivitet, søvn og hvile
- Sirkulasjon og temperatur
- Respirasjon
- Basal hjerte- lunge- redning
- Hud og sår
- Legemiddelhåndtering, intramuskulære og subkutane injeksjoner
- Administrasjon og dokumentasjon

Emnet introduserer sentrale trekk ved fremveksten av faglært sykepleie i Norge.

Hygiene og renslighet ved tekster av Florence Nightingales.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

  • har kunnskap om hygiene og smitte
  • har kunnskap om grunnleggende sykepleie
  • kjenner til sentrale trekk ved den historiske utviklingen av sykepleiefaget

Ferdigheter:
Studenten...

  • utøver noe grunnleggende sykepleie i sykepleielaboratoriet
  • administrerer og dokumenterer eget arbeid

Generell kompetanse:
Studenten...

  • vurderer egne kunnskaper, ferdigheter og begrensninger
  • kan beskrive den historiske konteksten sykepleiefaget har stått i og står i

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, studiegrupper, ferdighetstrening, e-læring og selvstudier.

Arbeidskrav

- Dokumentert deltakelse i studiegrupper og ferdighetstrening på sykepleielaboratorium.

- Deltakelse på obligatorisk undervisning og forelesninger merket med * (stjerne) på timeplanen.

- I sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag er arbeidskravet en fremlegg i gruppe.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten får fremstille seg til eksamen, PTE.

Arbeidskrav er gyldig i 2 semestre etter godkjenning.

Vurderingsform

Praktisk teoretisk eksamen ved sykepleielaboratoriet, med en tidsramme på 45 minutter pr. eksamenskandidat.

Vurderingsutrykk: Bestått/ikke bestått

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler