Hopp til innhald

BFY216 Fysioterapi; integrering av teori og praksis

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet dreier som om å integrere praktisk og teoretisk kunnskap og avsluttes med mappeeksamen. Det forutsettes at studenten bringer med seg og anvender kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse fra tidligere emner. Praksis er en viktig læringsarena i dette emnet.

Emnet inneholder fysioterapeutisk kunnskap som grunnlag for undersøkelse, tiltak og evaluering ved muskel-/skjelettplager og sykdommer/skader i sentralnervesystemet.

Høstsemesteret:
Dokumentasjon av pasientopplysninger og klinisk resonnering.
Kritisk vurdering og skriftlig formidling av fysioterapeutisk og medisinsk teori.
Skriftlig dokumentasjon av observasjonsdata knyttet til barns motoriske utvikling og bevegelsesrepertoar

Vårsemestereret:
I praksis i skal studenten;

 • gjøre seg kjent med rammer for fysioterapivirksomhet i kommunehelse-/rehabiliteringstjenesten og hvilke føringer og konsekvenser disse kan ha for fagutøvelsen.
 • vurdere ulike funksjonshemminger i lys av sosiokulturell forståelse, ulike perspektiver på helse/sykdom og betydningen det har for fysioterapeutisk fagutøvelse.
 • undersøke, planlegge og iverksette behandling av minst 12 pasienter (ulike diagnose- og aldersgrupper, individuelt og/i gruppe).
 • ha ansvar for gruppetrening som går over minst 8 ganger og fullføre og avslutte noen behandlingsforløp.
 • studentene skal samarbeide med andre yrkesgrupper om minst 2 pasienter.

Få erfaring med:

 • klinisk resonnering og differensialdiagnostisk vurdering
 • dokumentasjon av egen fagutøvelse
 • innhenting av dokumentasjon om best tilgjengelig praksis
 • bevegelses-/trenings- og instruksjonserfaring
 • fysioterapi i møte med mennesker med ulik kulturbakgrunn
 • habilitering/rehabilitering, tverrprofesjonelt samarbeid, brukermedvirkning og kommunikasjon i praksis
 • bruk av ulike undersøkelses-/observasjons-/kartleggingsverktøy
 • hvordan hjelpemidler for barn og voksne vurderes, tilpasses og bestilles
 • hvordan ulike perspektiv på kropp, bevegelse, helse og sykdom kan gi ulik tilnærming i undersøkelse, behandling og evaluering
 • betydningen av etikk/holdninger/roller/relasjoner

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kan redegjøre for noen sentrale sammenhenger mellom kropp, bevegelse og funksjon
 • kan beskrive forhold som fremmer og hemmer bevegelsesutvikling, -læring og -kontroll
 • gjenkjenner, kan beskrive og analysere ulike funksjonsproblem knyttet til muskel-/skjelettsystemet og sentralnervesystemet
 • kan redegjøre for sammenhenger mellom pasienters plager og fysioterapeutisk undersøkelse, målsetting og tiltak
 • kjenner betydningen av å samarbeide med pasient/klient/bruker
 • kjenner betydningen av tverrprofesjonell samarbeidslæring og tverrprofesjonell samhandlingskompetanse

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan under veiledning undersøke og behandle pasienter med ulike funksjonsproblemer knyttet til muskel-/skjelettsystemet og sentralnervesystemet
 • kan under veiledning velge relevante tiltak og tilpasse disse ut fra pasientens reaksjoner og aktuell situasjon
 • kan under veiledning undervise, instruere og veilede pasienter/brukere, pårørende og samarbeidspartnere
 • tar initiativ til tverrprofesjonell samhandling, og samhandling med pasient/klient/bruker
 • kan begrunne og formidle egen fagutøvelse og fagforståelse både skriftlig og muntlig
 • kan anvende ulike undersøkelses-/observasjons-/kartleggingsverktøy
 • kan anvende best tilgjengelig kunnskap i praktiske sammenhenger

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan bruke problemløsningsstrategi og -prosess (innhente informasjon, vurdere og forfølge funn, trekke konklusjoner, stille funksjonsdiagnose)
 • reflekterer over egne handlinger, kritisk vurderer behandlingsopplegg og virkninger av tiltak
 • reflekterer over og utvikler sin rolle som terapeut
 • ivaretar etiske krav i møtet med pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell
 • kan under veiledning arbeide individuelt og i samarbeid med andre yrkesgrupper i helse og sosialsektoren
 • kan søke aktivt informasjon fra ulike kunnskapskilder
 • viser interesse for fagutvikling i fysioterapi
 • reflekterer over egen kompetanse som del av et samlet pasient-/klient-/brukerforløp og identifisere samarbeidende profesjoners kompetanse og vurderingsgrunnlag

Krav til forkunnskaper

BFY206 Fysioterapi: undersøkelse og tiltak - teori og praksis

Undervisnings- og læringsformer

Studenten har ansvar for egen studiesituasjon og læringsprosess og et medansvar i læringsprosessen for medstudenter. Det forutsettes stor grad av egenaktivitet.

Det legges til rette for bruk av følgende arbeidsformer:
- Arbeid med skriftlige notat
- Veiledning
- Gruppearbeid og seminar
Praksisstudier: Studentene skal bruke, videreutvikle og tilegne seg ny kunnskap både praktisk og teoretisk i samarbeid med pasienter/brukere, veileder, andre fysioterapeuter og samarbeidende personell.


Veiledet heltidspraksis i kommunehelse-/rehabiliteringstjenesten, varighet 11 uker. Praksis i dette emnet er 11 uker og tilsvarer 15 stp.
HVL skaffer praksisplasser. Plassene fordeles etter avtale mellom HVL og en praksiskomite valgt av og blant studentene.

Forberedelse:
Før praksisperioden begynner, skal studentene utarbeide et forslag til målsettingsdokument som skal drøftes og bearbeides i samarbeid med praksisveileder. Studenten skal ha kontakt med praksisveileder enten på praksisseminar arrangert ved HVL eller per telefon/e-post.

Gjennomføring:
Studentene skal delta i det daglige fysioterapeutiske arbeidet med undersøkelse og behandling av pasienter/brukere, individuelt og i grupper samt møtevirksomhet som foregår på arbeidsstedet. Studentene kan bli bedt om å gjennomføre eller delta i internundervisning.

Etterarbeid:
Studentenes kunnskaper og erfaringer danner utgangspunkt for videre bearbeiding, kritisk refleksjon og presentasjon i grupper og plenum. Tema for oppsummering etter praksisperioden er etiske dilemma, fysioterapeutrollen, og erfaringsutveksling.

Se «Plan for praksisstudiet i bachelorutdanning i fysioterapi».

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Målsettingsdokument
 • Godkjent praksisvurdering
  Studentens utvikling gjennom perioden vektlegges. Ved fravær utover 10% må studenten ta hele praksisperioden neste gang emnet tilbys.
 • Læringsmappe:
 • Individuelt bearbeidet journal fra en pasientdag gjennomført ved HVL.
 • Individuelt teoretisk notat med tema innen muskel-/skjelettproblematikk maks 1500 ord
 • Individuelt notat basert på observasjon av barn maks 1500 ord
 • Individuelt teoretisk notat med tema innen nevrologi. Maks 1500 ord
 • En grunnjournal og en kortjournal skrives etter høgskolens mal. Journalene skrives med bakgrunn i veiledning og tilbakemeldinger på en grunnjournal og en kortjournal som er skrevet tidligere i emnet.

Studentene har to forsøk på å få godkjent innholdet i læringsmappen.

Arbeidskravene er gyldige i 4 semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av 2 deler

Skriftlig vurderingsmappe;
som består av 3 bearbeidede versjoner av arbeidene i læringsmappen. Vurderingsmappen skal dekke temaene muskel/skjelett, nevrologi (SNS) og journal(er) fra praksis. De skal også dekke både barn og voksne.

. Justerende muntlig eksamen om evne til å integrere kunnskapskilder og læringssituasjoner.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakter F) på vurderingsmappen må del 1 og del 2 gjennomføres ved ny eksamen.
Del 1. Vurderingsmappen omarbeides og leveres til ny eksamen.
Del 2 Justerende muntlig høring gjennomføres

Ved ikke bestått (karakteren F) på muntlig høring gjennomføres del 2 ved ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Vurderingsmappen, læringsmappen og egne notater knyttet til arbeidet med mappen.

Mer om hjelpemidler