Hopp til innhald

BLUPRA3 Den pedagogiske profesjon - ledelse av endrings- og utviklingsarbeid og fordypningspraksis

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Dette er tredje praksisemne og en obligatorisk del av bachelorstudiet barnehagelærerutdanning. Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og med de utfyllende retningslinjene for praksisstudiet.

Gjennom praksisstudiet skal studenten møte utfordringer og krav som stilles til en profesjonell barnehagelærer. Gjennom samhandling med kollegaer, foresatte, barn og grupper av barn i ulik alder, og med ulike forutsetninger, skal studenten utvikle kompetanse på flere områder.

Praksisopplæringen og kunnskapsområdene henger tett sammen, og praksisbarnehagen er en læringsarena på lik linje med høgskolen. Studentens profesjonskompetanse blir utviklet i et tett samarbeid mellom studenten selv, praksisbarnehagen og høgskolen. Kunnskap fra kunnskapsområdene bringes ut i praksis og erfaring fra praksis bringes tilbake til kunnskapsområdene. Sammen danner dette grunnlag for studentenes evne til å utvikle faglig og didaktisk kompetanse.

De overordnede temaene for emnet er ledelse av endrings- og utviklingsarbeid, pedagogisk dokumentasjon og refleksjon. Praksisemnet har profesjonsrettet fokus med tematisk forankring i kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid og valgt fagfordypning.

Læringsutbytte

Læringsutbyttene beskriver det sett av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse studentene skal vise at de behersker i løpet av denne praksisperioden. De er samtidig vurderingskriterier for dette emnet.

Kunnskaper
Studenten har kunnskap om:

 • ledelse og samarbeid i barnehagen
 • personalledelse og personalsamarbeid
 • barnehagen som lærende organisasjon
 • barnehagens samfunnsmandat
 • endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen

Ferdigheter
Studenten kan:

 • Planlegge, lede og evaluere eget endrings- og utviklingsarbeid
 • Finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • Beherske ulike måter å lede personalet
 • Bruke ulik dokumentasjon som verktøy i endringsarbeid

Generell kompetanse
Studenten:

 • Har endrings- og utviklingskompetanse
 • Kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til endring og nytenkning
 • Kan arbeide i tråd med Lærerprofesjonens etiske plattform
 • Skal være aktiv i planlegging og ledelse av praksisteam
 • Har bevissthet om sin profesjonelle rolle i barnehagen

Studentene må også oppfylle følgende krav:

 • rette seg etter normer, regler og lover i arbeidslivet
 • overholde forpliktelser, avtaler og tidsfrister

Selvrefleksjon: Basert på studentens utvikling i praksis og med utgangspunkt i vurderingen fra BLUPRA2 skal studenten reflektere over egen utvikling så langt i studieløpet og eget utviklingsbehov. Refleksjonen skal bygge på:

 • yrkesetiske perspektiver
 • profesjonsidentitet
 • rollen som barnehagelærer og pedagogisk leder
 • Det er praksislærers ansvar å møte og utfordre studenten på dette.
 • Studenten må også oppfylle følgende krav:
 • rette seg etter normer, regler og lover i arbeidslivet
 • overholde forpliktelser, avtaler og tidsfrister

For å bestå praksis må studenten vise tilstrekkelig kompetanse innenfor alle læringsutbyttene. Læringsutbyttene for BLUPRA1 og BLUPRA2 gjelder også som vurderingsgrunnlag for BLUPRA3.

Undervisnings- og læringsformer

I forkant av hver praksisperiode lager praksislærer og student/er en oversikt over innholdet i praksisperioden. Dette som del av planleggingsdokumentet Plan for læring i praksis. Oversikten skal inneholde fordeling av aktiviteter, observasjon, veiledning, praksisteam og deltakelse i møter.

I LSU-delen av BLUPRA3 skal studenten gjennomføre et et utviklingsarbeid i praksisbarnehagen som er tilpasset tidsrammen arbeidet skal utføres i.

I fordypningsdelen er det forventet et særlig fokus på fordypningsemnet med blant annet gjennomføring av oppgaver gitt av faglærerne på høgskolen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Praksisemnet er obligatorisk og alle dager, inkludert forberedelse og etterarbeid på høgskolen må gjennomføres. Faglærerne utarbeider egne praksisoppgaver til praksisperioden. Disse vil være knyttet til LSU, valgt fagfordypning og til læringsutbyttene for praksis. Enkelte oppgaver må gjennomføres i høstsemesteret, andre i vårsemesteret, avhengig av når studentene har undervisning og eksamen i LSU og valgt fagfordypning. Detaljert oversikt over praksisoppgaver og innlevering vil bli gitt i forkant av praksisperiodene.

I tillegg skal studenten gjennomføre følgende oppgaver:


I forkant av praksisperioden skal studenten utarbeide et veiledningsgrunnlag som utgangspunkt for første veiledning med praksislærer. Veiledningsgrunnlaget skal sendes til praksislærer og profesjonsveileder i god tid før praksis og minimum 1 uke før praksisstart. Vurderingen fra BLUPRA2 legges ved veiledningsgrunnlaget.

Veiledningsgrunnlaget tar utgangspunkt i studentens ansvar og rolle i praksisemnet og skal si noe om utfordringer og forventninger til praksis. Studenten leverer veiledningsgrunnlag med utgangspunkt i følgende punkter:

 • Hvordan reflekterer jeg over egne mål sett i forhold til læringsutbyttene for praksisemnet?
 • Hvordan vil jeg ta initiativ, arbeide selvstendig, lede og samarbeide?
 • Hvilke forventninger har jeg til veiledning?
 • Hvilke forventninger har jeg til mellomperioden?
 • Hvilke forventninger har jeg til praksis generelt?
 • Navn og mobilnr.
 • Eventuelt


Studenten skal levere veiledningsgrunnlag i forkant av veiledning hver uke. Disse skal ta utgangspunkt i det som er aktuelt å søke veiledning om. Yrkesetiske refleksjoner skal inn som del av veiledningen.


Studentene har ansvar for praksisteam. Overordnet tema for praksisteam er utviklingsarbeid. Studentene i samme praksisbarnehage utarbeider tema for praksisteam og lager sakliste og sender denne til alle deltakerne. Studentene leder praksisteam og har ansvar for å skrive referat.


Studenten skal levere en skriftlig selvevaluering ved slutten av praksisperioden. Denne leveres til styrer i praksisbarnehagen siste dag i praksis og skal inneholde følgende tema:

Hvordan var min opplevelse av:
- møte med barnehagen
- veiledning
- praksisteam
- muligheten for å gjennomføre oppgaver i praksisperioden

Studenten bruker vurderingskryss til denne selvevalueringen. For hvert kulepunkt reflekteres det rundt
1) hva var bra og hvorfor
2) hva som ikke fungerte og hvordan det kunne vært bedre

Vurderingsform

Praksis, 25 dager.

Karakterskala bestått/ikke bestått.

Dersom en student blir vurdert til ikke bestått har vedkommende rett til ett nytt forsøk jfr. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet.

Vurderingen for dette emnet er delt opp i to delemner. Begge må være bestått for å få bestått BLUPRA3.

Underveisvurdering blir gitt etter 7-9 dagers praksis. Dette er en foreløpig vurdering av studentens oppnåelse av læringsutbyttene, og den skal være skriftlig. Studenten skal ha kopi av underveisvurderingen.

Sluttvurdering med begrunnelse og karakter blir gitt etter at alle praksisdager er gjennomført.

Delemnet vurderes med karakteren bestått/ikke bestått.

Studenten får sluttvurdering uten begrunnelse, men med karakter etter at alle praksisdager er gjennomført.

Delemnet vurderes med karakteren bestått/ikke bestått.

For øvrige rutiner i forbindelse med vurdering, se BLU-Retningslinjer for praksisstudiet.