Hopp til innhald

BRA310 Fagutvikling og forskning

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler vitenskapens betydning for kunnskapsutvikling innen radiografi. Studenten skal gjennom anvendelse av ulike arbeidsmåter fra forskning og utviklingsarbeid, dokumentere en kritisk og analytisk holdning til radiografifagets teoretiske og praktiske sider og til utøvelsen som profesjonell radiograf. Fellesundervisning knyttet til 30 felles studiepoeng i tverrfaglig samarbeid og konflikthåndtering for helse- og sosialfag er også knyttet til emnet.

Emnet inneholder komponenter av følgende delemner fra rammeplanen:

2 A Vitenskapsteori og forskningsmetode
2 D Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
3 G Kvalitetsutvikling

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten ...

  • kjenner til ulike relevante vitenskapsteoretiske retninger og til sammenhengen mellom forskningsmetoder og det vitenskapelige grunnlaget
  • har bred kunnskap om forskningsetiske problemstillinger med vekt på informert samtykke, taushetsbelagte data og etiske konsekvenser
  • har bred kunnskap om forskningsprosessens faser i kvantitative og kvalitative forskningstilnærminger; teorifasen, forskningsspørsmål, forskningsstrategi, datainnsamling, bearbeidelse og tolkning av innsamlede data samt rapportering av funn.

Ferdigheter:
Studenten...

  • kan kritisk vurdere forskningsprosessen i vitenskapelige publikasjoner
  • kan anvende forskningsprosessens prinsipper i arbeid med egne prosjekter
  • kan anvende statistiske metoder til bearbeidelse av innsamlede data
  • kan anvende kvalitative metoder til bearbeidelse av innsamlede data

Generell kompetanse:
Studenten...

  • kan formidle relevante fagteorier og problemstillinger muntlig og skriftlig
  • kan planlegge og gjennomføre prosjekt i henhold til kriterier for vitenskapelig kunnskap
  • har innsikt i forskningens betydning for eget studium og egen yrkesutøvelse

Krav til forkunnskaper

Felles - 3 Kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og konflikthåndtering for helse- og sosialfagknyttet til felles undervisning 3. år

Undervisnings- og læringsformer

Arbeid i grupper, temadager, statistiske øvelser på PC-lab, litteratursøk og oppgaveløsing, forelesninger, selvstudium og seminar.

Deltagelse på presentasjonsseminaret og opponering og diskusjon av medstudenters arbeid

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk studiedeltakelse fremkommer av timeplanen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Godkjent tilstedeværelse ved obligatorisk studiedeltagelse og veiledning

Arbeidskravene er gyldig i to påfølgende semester

Vurderingsform

Muntlig gruppeeksamen
40 minutters presentasjon av gruppearbeidet i plenum. Et valgt tema belyses gjennom to problemstillinger, en problemstilling som kan belyses ved kvalitative forskningsmetoder og en problemstilling som krever en kvantitativ forskningstilnærming

20 minutter spørsmål og diskusjon med lærere og opponenter.

Hvert gruppemedlem må bidra og kunne redegjøre for faglig innhold i presentasjonen

Vurderingsuttrykk
Bestått / ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått muntlig presentasjon bearbeider gruppen arbeidet sitt og leverer en skriftlig besvarelse av gruppearbeidet, 2000 ord +/-10%.

Ved ny eksamen må studenten levere en selvstendig skriftlig besvarelse på 1500 ord +/-10%.