Hopp til innhald

BSD110 Etikk, vitenskapsfilosofi, forskning og kunnskapsbasert praksis

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet tar sikte på å skape grunnlag for kunnskap og bevissthet om sykepleie som etikk, fag og vitenskap. Innføring i sykepleiens historie og betydningsfulle teoretikere legger grunnlag for forståelse av moderne sykepleie.

Undervisning i sykepleieteori og historie, etikk, vitenskapsfilosofi, forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis 

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten har kunnskap om...

 • sykepleiens historie 
 • etikk i sykepleie  
 • etisk teori, ulike verdisyn, menneskesyn, livssyn og menneskerettigheter 
 • vitenskapsfilosofi og forståelse for kunnskap 
 • om forskningsprosesser og ulike      vitenskapsteoretiske retninger 
 • om vitenskapsteori og forskningsmetoder, for å kunne lese og bruke forskningsresultater i skriftlige oppgaver og sykepleiepraksis  

Ferdigheter:
Studenten..

 • reflekterer etisk i møte med pasienter  
 • leser, skriver og vurderer kritisk faglige tekster  
 • skriver faglige tekster basert på oppgavetekniske og etiske retningslinjer 

Generell kompetanse:
Studenten.. 

 • innhenter og bruker relevant kunnskap til å vurdere en pasient sin situasjon og beskrive dette 
 • er bevisst egne verdier og menneskesyn 
 • anvender yrkesetiske verdier og prinsipper  

Krav til forkunnskaper

Ingen 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, studiegruppe, søk i vitenskapelige databaser 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen: 

 • obligatorisk studiedeltakelse 

 Godkjent arbeidskrav er gyldig i de 4 påfølgende semester etter godkjenningen. 

Vurderingsform

Muntlig eksamen i grupper med opposisjon.  

Vurderingsuttrykk 
Bestått/ikke bestått  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler