Hopp til innhald

BSD120 Grunnleggende sykepleie - sykepleierollen

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet tar sikte på at studentene forstår sykepleierollen og grunnleggende sykepleie som fag og yrke. Studenter reflekterer over eget ståsted i møte med sykepleien og helsetjenesten.

Undervisning som gir forståelse for sykepleierens plass i helsetjenesten og yrkesutøvelse.  

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten... 

  • har kunnskap om grunnleggende sykepleie 
  • har kunnskap om sykepleierollen og sykepleierens plass i helsetjenesten
  • har kunnskap om å skrive en fagtekst 

Ferdigheter:
Studenten...

  • reflekterer rundt sin plass i sykepleierollen
  • leser og skriver sykepleiefaglige tekster 
  • bruker oppgavetekniske retningslinjer og etiske retningslinjer  

Generell kompetanse:
Studenten... 

  • beskriver grunnleggende sykepleiefaglig omsorg til pasienter 
  • forstår oppbyggingen av helsetjenesten

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, studiegrupper 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen: 

  • Godkjent tilstedeværelse på obligatorisk studiedeltakelse 

Godkjent arbeidskrav er gyldig i de 4 påfølgende semester.  

Vurderingsform

Skriftlig hjemmeoppgave.

Beskrivelse av sykepleierollen i et essay som fagtekst, max. 1500 ord.

Vurderingsuttrykk  

Bestått/ikke bestått  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler