Hopp til innhald

BSD150 Medikamentregning

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Sykepleiere bruker en betydelig del av arbeidsdagen med å administrere medikamenter. I forbindelse med håndtering av medikamenter må sykepleiere ofte gjøre regneoperasjoner. Feil kan ha alvorlige konsekvenser og det settes derfor et ekstra fokus på medikamentregning i utdanningen. I løpet av emnet skal studentene tilegne seg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å utføre korrekt medikamentregning i klinisk arbeid.

Praktisk medikamentregning med utgangspunkt i:

 • SI-systemet og ulike måleenheter
 • Ulike administrasjonsmåter
 • Angivelser av virkestoffet innenfor ulike legemiddelgrupper
 • Forholdet mellom dose, mengde og styrke
 • Infusjonshastighet
 • Dose per kg kroppsvekt
 • Fortynning av flytende legemidler

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • forklarer måleenheter
 • forklarer relevant matematikk for utregning av doser, styrke, mengde, infusjonsvolumer og infusjonshastighet

Ferdigheter:
Studenten...

 • behersker korrekt bruk av måleenheter
 • løser ligninger i forbindelse med dose, styrke og mengde
 • løser ligninger i forbindelse med fortynning av flytende legemidler
 • beregner infusjonsvolumer og infusjonshastighet
 • gjør beregninger i forbindelse med ulike administrasjonsmåter
 • behersker korrekte angivelser av virkestoffer innenfor ulike legemiddelgrupper
 • gjør beregninger i forbindelse med dose per kg kroppsvekt og døgndoser

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kontrollerer og vurderer egne utregninger
 • viser innsikt i forskriftsmessig medikamentregning

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, studiegrupper og selvstudie

Obligatorisk læringsaktivitet

Det er krav til obligatorisk studiedeltakelse på regneøvelsene (2 timer)

Obligatoriske arbeidskrav er gyldig i 2 semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen under tilsyn i medikamentregning (2 timer).

Kandidaten må besvare alle oppgavene rett for å bestå eksamen.

Vurderingsutrykk
Bestått/ikke bestått

Ny eksamen
Ny eksamen arrangeres 3 ganger i semesteret emnet går. Ny eksamen tilbys studenter som ikke består ordinær eksamen.

Det er ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i medikamentregning mer enn 6 ganger ved Høgskolen på Vestlandet, campus Bergen. Studenter som ikke består emnet etter 6 forsøk, mister sin studierett ved høgskolen.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator med tomt minne

Mer om hjelpemidler