Hopp til innhald

BSS3A1 Prosedyrer i sykepleie og grunnlag for praktisk fagforståelse

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Sykepleierfunksjonen i medisinske og kirurgiske avdelinger er basert på kompetanse og vilje til å tilpasse sykepleie i forhold til ulike pasientsituasjoner. Emnet vektlegger utøvelse av ferdigheter og anvendelse av sykepleie til pasienter som er akutt/kritisk og kronisk syke.

Praktiske prosedyrer i sykepleie er knyttet spesielt til:

- Medikamenthåndtering med kurveføring og narkotikaregnskap
- Injeksjoner
- Infusjoner og transfusjoner
- Kirurgiske sår, dren og suturer/agraffer
- Innleggelse stell og fjerning av perifer venekanyle
- Basal hjerte-lungeredning og hjertestarter
- Stomimarkering og stomistell
- Stell og fjerning av sentralt venekateter
- Sonder og ernæringsscreening

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten ...

  • begrunner praktiske prosedyrer knyttet til utøvelsen av sykepleie til akutt- kritisk - og kronisk syke pasienter i alle aldre
  • gjør rede for smittevern og infeksjonsforebyggende sykepleie
  • vurderer behov for iverksetting av ulike prosedyrer knyttet til pasientens aktuelle sykdom

Ferdigheter:
Studenten...

  • planlegger og utfører praktiske prosedyrer relatert til pasienter innlagt i sykehus
  • vurderer og observerer konsekvenser av ulike prosedyrer og iverksette tiltak for å forebygge og begrense skade

Generell kompetanse:
Studenten...

  • reflekterer over egen utførelse av praktiske prosedyrer
  • bidrar til forbedring av eksisterende rutiner i samsvar med gjeldende retningslinjer
  • dokumenterer kunnskap om praktiske prosedyrer knyttet til lovverk og juridisk ansvarsområder

Krav til forkunnskaper

Bestått 1. studieår. For å kunne fremstille seg til eksamen i emnet må arbeidskrav i emnet være godkjent

Undervisnings- og læringsformer

Ferdighetstrening på ferdighetslab, simuleringstrening, forelesninger, studiegrupper, e-læring og selvstudier

Obligatorisk læringsaktivitet

Praksisforberedende undervisning og ferdighetstrening på ferdighetslab og dokumentert deltakelse i studiegrupper. Flervalgstest i infeksjonsforebyggende sykepleie og smittevern gjennomføres som e-læring. Testen må være godkjent før studenten kan gå opp til praktisk teoretisk eksamen.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Praktisk teoretisk individuell eksamen på ferdighetslaboratoriet

Vurderingsutrykk
Bestått/ikke bestått

Kandidaten må visejevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder for å vurderes til bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

felleskatalog

Mer om hjelpemidler