Hopp til innhald

DYK600 Sikkerhetsopplæring i dykking

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning


Dykketeori, dykkefysikk, Nitrox, fysiologi, dykkemedisin, førstehjelp, dekompresjon, overflatedekompresjon, utstyrslære, prosedyrer og sjekklister, nødprosedyrer og beredskap, farer ved dykking, regelverk og standarder, søk og søksmetoder, løfteutstyr og rigging, sjømannskap, grunnleggende arbeidsdykking og dykking med basket, våtklokke og varmtvannsdrakt.

Dykking med selvforsynt utstyr til 30 meter, dykking til 50 meter med overflateforsynt utstyr og dykking med Nitrox som pustegass (overflateforsynt premix). Praktisk dykking skal tilfredsstille Petroleumstilsynets krav til dykkersertifikat Klasse 1 og Arbeidstilsynets krav til B-bevis.

Fullført og bestått semester tilfredsstiller Direktorat for arbeidstilsyn kompetansebevis A og B, og petroleumsdirektoratets krav til dykkersertifikat Klasse 1, både innaskjærs og offshore. Opplæring i tungt hjelmdykkerutstyr tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav til grunnleggende fagopplæring.

Læringsutbytte

Etter å ha bestått dette emnet skal kandidaten:

 • ha gode kunnskaper om prinsippene for sikker dykking.
 • ha kunnskaper om de vanligste typer av utstyr og dykkemetoder som benyttes i yrkesdykking.
 • ha grunnleggende kunnskaper om de forskjellige typer dykkeoperasjoner der det benyttes luft og nitrox som pustegass.
 • ha gode kunnskaper om nødprosedyrer og beredskap innen yrkesdykking.
 • kjenne til relevante regelverk og standarder

 • kunne dykke sikkert med selvforsynt utstyr til 30 meter vanndybde og med overflateforsynt utstyr til 50 meter vanndybde.
 • kunne gjennomføre de vanligste overflatefunksjoner ved dykkeoperasjoner ned til 30 meter med selvforsynt utstyr samt med overflateforsynt utstyr til 50 meter.
 • kunne på en sikker måte gjennomføre dykking med nitrox som pustegass med de begrensninger som gjelder.
 • Utføre grunnleggende daglig vedlikehold og kontroll av utstyr.
 • kunne anvende grunnleggende HMS for å ivareta egen og andres sikkerhet i forbindelse med en dykkeoperasjon, herunder også planlegging av slikt arbeid
 • kunne planlegge og gjennomføre undervannsarbeidet i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet.

 

 • kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver i dykkeoperasjonen, dette i henhold til gitte krav og spesifikasjoner
 • kunne følge sentrale lover, forskrifter og regler som gjelder for dykke- og anleggsfagene
 • kunne ta selvstendige avgjørelser, samtidig som man kommuniserer faglig med andre involverte i bemannede dykkeoperasjoner
 • kunne ta ansvar for egen læring ved at de aktivt deltar i læreprosessen og oppdaterer seg i takt med utviklingen i faget
 • kunne ivareta sikkerheten til seg selv og andre involverte i dykkeoperasjonen, samt etterfølge etiske krav og retningslinjer for arbeidsoppgavene
 • kunne vurdere eget arbeidsområde og egen kompetanse og vite når annen fagkompetanse må innhentes

Krav til forkunnskaper

Den ettårige dykkerutdanningen er en utdanning på fagskolenivå, som bygger på videregående skole, fagbrev eller realkompetanse. Utdanningen har et omfang som tilsvarer et fullt studieår.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeider, selvstudium og praktiske øvelser.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 6 timer, bokstavkarakter A-F.
Praktisk vurdering av praktiske fag, godkjent/ ikke godkjent.

Alle obligatoriske forprøver og praksis i dykkemetoder må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.