Hopp til innhald

DYK601 Fagopplæring og tverrfaglig eksamen

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning


Sikkerhetsopplæring tung hjelm: Utstyrslære, prosedyrer og riktig på- og avkledning av dykker.

Inspeksjon: Lover, forskrifter og standarder, offshore-installasjoner, korrosjon, visuell inspeksjon, sveising og sveisefeil, rapportering, betong, NDT, CCTV og u/v-foto.

Anlegg: Lover, forskrifter og standarder, u/v-konstruksjoner, grunnarbeider, forskaling, armering, forankring, u/v-støping og undervannssprengning

Rørlegging: Typer undervannsledninger, materialvalg, belastning av ledninger, PE-sveising og legging og heving av u/v-ledning

Berging: Berging generelt, HMS og berging, utstyr, kartlegging havarist, hevemetoder, assistanse ved grunnstøting og penetrering av havarert fartøy.

Inspeksjon: Dykking, minimum 6 timer med forskjellige inspeksjonsoppgaver.

Anlegg, rørlegging, og berging:
Dykking, minimum 21 timer dykketid.
Normert 7 timer dykketid (fundamentering, boring, sprengning, fjellbolter, forskaling og støping). Rørlegging normert 5,5 time dykketid (traséundersøkelse, legging og heving av sjøledning, montering av endearrangement, kobling til kum). berging normert 5,5 time dykketid (inspeksjon havarert fartøy, penetrering av havarist, rigg utstyr og arbeid innvendig havarert fartøy), u/v sveis normert dykketid 3 timer.

Landarbeid:
Inspeksjon: Tilrettelegging for u/v--inspeksjon
Anlegg: Tilrettelegging for forskaling, armering, sprengning, fundamentering, u/v-støping
Rørlegging: Sveising av PE-rør, belastning av rør, håndtering av sjøledning, legging og heving av sjøledning.
Berging: Rigg av utstyr, assistanse for dykker, våtsveising.

Bestått utdanning tilfredsstiller arbeidstilsynets krav til grunnleggende fagopplæring.

Læringsutbytte

Etter å ha bestått dette emnet skal kandidaten:

 • ha gode kunnskaper om prinsippene for sikker dykking med tung hjelm, inkludert alle typer prosedyrer for denne typen dykking, samt ha kunnskaper om hva årlig kontroll av slikt utstyr innebærer
 • ha kunnskaper om de vanligste typer av dykkerutstyr som benyttes i yrkesdykking
 • ha grunnleggende kunnskaper om de forskjellige typer dykkeoperasjoner som inngår i arbeidsdykking, med hensyn til anvendelse av forskjellige metoder og utstyr. I tillegg skal studenten ha inngående kunnskaper om bruk av Nitrox i dykkeoperasjoner
 • ha gode teoretiske faglige kunnskaper innen inspeksjonsdykking, anleggsdykking, rørlegging i vann og sjø, og berging
 • kjenne til relevante regelverk og standarder innen relevante arbeidsområder

 • kunne dykke sikkert med tungt hjelmdykkerutstyr til 50 meter, samt utføre daglig og årlig kontroll av slikt utstyr
 • Kunne gjennomføre sikker dykking med Nitrox, samt beherske de spesielle forholdsregler som må tas på overflaten ved bruk av slik pustegass
 • kunne utføre de vanligste arbeidsoppgavene i forbindelse med inspeksjon, anleggsarbeid, rørlegging og berging under vann.
 • kunne anvende grunnleggende HMS for å ivareta egen og andres sikkerhet i forbindelse med en dykkeoperasjon, herunder også planlegging av slikt arbeid
 • kunne planlegge og gjennomføre undervannsarbeidet i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet.

 • kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere arbeidsoppgaver relatert til inspeksjonsdykking, undervannssprengning, undervannsarbeid i forbindelse med anlegg, rørlegging og berging
 • kunne følge sentrale lover, forskrifter og regler som gjelder for dykke- og anleggsfagene
 • kunne vise kreative, praktiske evner i løsing av problemer og oppgaver
 • kunne ta ansvar for egen læring ved at de aktivt deltar i læreprosessen og oppdaterer seg i takt med utviklingen i faget
 • kunne ivareta moralske og etiske verdier og krav som gjelder i samfunnet og på arbeidsplassen
 • kunne vurdere eget arbeidsområde og egen kompetanse og vite når annen fagkompetanse må innhentes

Krav til forkunnskaper

Fullført og bestått 1. semester ettårig fagskoleutdanning for yrkesdykkere, eller være i et utdanningsløp for ettårig yrkesdykkerutdanning.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeider, selvstudium, praktiske øvelser.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 6 timer, bokstavkarakter A-F,
Praktisk vurdering av praktiske fag, godkjent / ikke godkjent

5 obligatoriske forprøver må være godkjent for å få gå opp til semestereksamen