Hopp til innhald

FM1-MUS1-10 Musikerskap 1

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

I dette innledende kurset får studentene anledning til å bli kjent med hverandre og musikken gjennom egne praktiske, utøvende og kreative prosesser. Ressursene i klassen legger grunnlag for videre musikalsk aktivitet, samt utvikling og refleksjon rundt egen musikalsk praksis. Utvikling av de utøvende, personlige og kunstneriske sidene ved musikkfaget krever øving og modning over lang tid. En innføring i øvingslære og -metodikk er med og legger grunnlaget for resten av studiet. Som faglærer i musikk vil arbeid med eget hovedinstrument bli vektlagt, i tillegg innføring i sang og instrumentbruk med tanke på didaktisk arbeid i klasserom og på opplæringsarenaer.

Emnet omfatter følgende hovedtema:

 • utøvende musikkproduksjon
 • øvingslære og -metodikk
 • hovedinstrument
 • innføringskurs i sang og piano
 • gehør/musikkteori
 • sang og samspill
 • innføring i musikkteknologi

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • øving og øvingsteknikker
 • organisering og framdrift av musikalske prosesser og produkt
 • metoder som er egnet for samspillaktiviteter på ulike læringsarenaer  

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bruke hovedinstrumentet sitt på en konstruktiv og relevant måte i opplæring og formidling, individuelt og i samspill med andre
 • arbeide med tekniske og kunstneriske problemstillinger, slik at studenten utvikler ferdigheter i forbindelse med å innstudere, framføre og formidle musikk
 • utvikle sitt musikalske gehør og knytte dette opp mot praktisk arbeid med hovedinstrument og samspill
 • vise evne til samarbeid om musikalsk samspill og kunne tilpasse seg musikalske situasjoner faglig og sosialt

 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter i praksis og kan se dette i sammenheng med andre fagområder
 • bidra aktivt til nytenking, innovasjonsprosesser og gruppeprosesser
 • kommunisere med medstudenter og lærere om faglige problemstillinger og bidra aktivt med egne analyser og konklusjoner innenfor fagområdet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom praktisk skapende arbeid, forelesninger, prosjekt- og gruppearbeid, fremføringer og veiledning. Undervisning vil foregå i grupper og individuelt der det er hensiktsmessig. Det kreves at studentene kan arbeide selvstendig gjennom øving og egeninnsats.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Gjennomføring av pålagte obligatoriske oppgaver - praktiske, skriftlige og muntlige.
 • 80 % obligatorisk deltagelse i undervisning

Vurderingsform

-

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler