Hopp til innhald

FM2-LED-10 Ensembleledelse

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Musikklærere og - formidlere blir stadig utfordret å lede ulike ensembler i musisering, innen skole- og kultursektor. Faglæreren i musikk må kunne arbeide med musikk som opplevelses- og uttrykksmiddel i kunstnerisk og pedagogisk sammenheng, også i grupper. For å oppfylle disse kravene må læreren kunne innta en god lederrolle, ha metodiske og tekniske ferdigheter i forhold til innstudering og direksjon, kunne arbeide med ulike stilarter og gjøre musikalske valg.

I emnet vil en først og fremst legge til rette for at kandidatene får undervisning i korledelse, direksjonsteknikk, innstuderingsmetodikk og stemmebruk. Kunnskaper og ferdigheter som studenten tilegner seg, vil også kunne overføres til andre typer ensembler. Undervisningen vil rettes inn mot en avsluttende eksamen på vårsemesteret 2. studieår. Utgangspunkt for undervisningen vil være klassens egen musisering i vokalensemble, og målet med emnet er at kandidaten lærer seg å fremstå som en tydelig leder med en klar musikalsk tanke. Det kan bli lagt inn seminar, workshops og oppgaver i emnet som fokuserer på musikkformidling, og ulike sider ved arbeidet som musikalsk leder/ dirigent.

I arbeidet med ensembleledelse vil det bli lagt vekt på at kandidaten lærer seg grunnleggende tekniske og metodiske sider ved å være dirigent og musikalsk leder for ulike aldersgrupper. Aktiviteter og oppgaver vil knytte seg til arbeid med taktering, instruksjon, stemmebruk, ledelse, partiturlesing, instrumentkunnskap og repertoar. Gjennom dette vil kandidaten kunne opparbeide seg en forståelse av hva en må kunne for å lede et ensemble. Kandidatene vil veksle mellom å være leder og deltaker i ensemblet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har kjennskap til et grunnleggende repertoar i sentrale stilarter, og for ulike typer ensembler.
 • har kunnskap om sangstemmen og kan anvende denne, f. eks i oppvarming av stemmen.
 • har kunnskap om instruksjonsmetodikk, og kan anvende denne i praksis.
 • har kjennskap til anvendelse av ledelsesteori

 

Ferdigheter:

 • mestrer grunnleggende ferdigheter i taktering og dirigering
 • kan lese, analysere og dirigere etter et arrangement/ partitur
 • kan legge til rette for gode læringssituasjoner
 • kan gjøre bevisste valg i forhold til sammensetning av instrumenter og metode

 

Generell kompetanse:

 • kan formidle og uttrykke egne musikalske oppfatninger gjennom instruksjon og ledelse
 • kan arbeide med hensiktsmessige metoder for oppvarming, innstudering og repertoarvalg
 • kan gjøre bevisste musikalske valg for ulike ensembler, og innenfor ulike stilarter

Krav til forkunnskaper

-

Anbefalte forkunnskaper

FM2-ENS1-10

FM2-TPR-10

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil rette seg mot praktisk arbeid med kor- og bandensembler i klasse og i grupper. Det blir også lagt opp til felles forelesinger, skriftlige og praktiske oppgaver, samt individuelt arbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Gjennomføring av pålagte obligatoriske oppgaver - skriftlige og muntlige.

80 % obligatorisk deltaking i undervisning

Vurderingsform

Praktisk metodisk eksamen, 40 minutt i to deler: 1. del bandledelse og 2. del kordireksjon (vekting 50/50).

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler