Hopp til innhald

JOR509 Kliniske studier del 4 - Helhetlig avansert jordmorfag

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Kliniske studier del IV finner sted i fjerde semester og er knyttet til kommunehelsetjeneste, føde- og barselavdelinger ved kvinneklinikk, eller mindre fødeenhet. Emnet er fjerde del av kliniske studier ved master i jordmorfag og finner sted 17 uker i 4.semester Fokus i emnet er en helhetlig jordmortjeneste. Dette er den siste perioden med kliniske studier og emnet bygger på forutgående teoretisk og klinisk læring. Studentene skal videreutvikle kunnskap, forståelse, refleksjon og mestring av kliniske ferdigheter samt få fortrolighet med yrkesutøvelsen på et helhetlig og avansert nivå. Det forventes at studenten ved fullførte studier har oppnådd diagnostisk-, medisinskteknologisk-, pedagogisk-, relasjons -, etisk- og praktisk handlingskompetanse.

Innholdet i studiene vil variere med praksisstedets virksomhet til enhver tid og vil således tilby varierte arenaer for kliniske studier når det gjelder kompleksitet. De kliniske studier i andre semester er hovedsakelig knyttet til føde- og barselavdelinger på en kvinneklinikk.

- Akademisk skriving

- Klinikkundervisning

- Loggføring av læresituasjoner

- Selvstudium

- Ferdighetstrening

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten...

 • har avansert kunnskap og forståelse for de ontologiske, epistemologiske og etiske utgangspunkt som danner grunnlag for jordmors kunnskapsområde og virksomhet
 • har avansert kunnskap om hvordan svangerskap, fødsel og familiedannelse kan forstås og bevares som normale biologiske prosesser
 • analyserer, vurderer og iverksetter tiltak og dokumenterer fødselsforløp ved normale og kompliserte tilstander for mor, barn og familie
 • gir individuell støtte og veiledning til kvinnen og familien
 • analyserer jordmorfaglige problemstillinger i et flerkulturelt perspektiv
 • diskuterer helsepolitiske utfordringer innen fødselsomsorg og reproduktiv helse

Ferdigheter
Studenten...

 • arbeider selvstendig og kunnskapsbasert innen jordmorfaget i tråd med juridiske krav og yrkesetiske normer
 • arbeider selvstendig innen rådgivning, undervisning og veiledning innen reproduktiv helse, seksualitet og familieplanlegging

Generell kompetanse
Studenten...

 • analyserer komplekse kliniske problemstillinger og handle i tråd med faglige og etiske retningslinjer
 • utøver faglig forsvarlig jordmorvirksomhet i kommune-, spesialisthelsetjeneste og i hjemmet i samarbeid med de øvrige aktører innenfor helsetjenesten
 • initierer og medvirker i forsknings- og utviklingsarbeid, bidra til nytenkning og delta i innovasjonsprosesser
 • kommuniserer og formidler jordmorfaglige spørsmål, analyserer forskningsresultater og konklusjoner med helsetjenesten og med allmenheten

Krav til forkunnskaper

Bestått alle forutgående emner.

Undervisnings- og læringsformer

Individuelle, skriftlige logger med beskrivelse av læringsprogresjon, og fokusområde for videre læring. Studenten veiledes av ansatte ved praksisplassene og fra høgskolen. Studenten har rett på fortløpende veiledning i praksisperioden. Det stilles krav til aktivt samarbeid, analyse og problemløsning fra studentenes side.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan få praksisperiode vurdert til bestått:

Skriftlig arbeidsoppgave i form av fagnotat på inntil 3000 ord, der formålet er at studenten formulerer et faglig spørsmål knyttet til reproduktiv helse. Studenten utfordres til refleksjoner omkring jordmors utvidete rekvireringsrett med særlig vekt på reproduktiv helse i et livsløpsperspektiv. Studenten vil bli gitt tre veiledninger per fagnotat. Dersom fagnotatet vurderes til ikke bestått, må studenten omarbeide fagnotatet og levere dette på nytt.

- Dokumentasjon av gjennomførte læresituasjoner

- Deltakelse på klinikkundervisning

- Dokumenterte kliniske studier ved Helsestasjon for Ungdom

Vurderingsform

De kliniske studiene vurderes til bestått/ikke bestått.

Studentene har krav på vurdering underveis i de kliniske studier og skal halvveis, eller senest 3 uker før avsluttet klinisk periode, får skriftlig melding dersom det oppstår tvil om godkjenning. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de kliniske studiene.

Vurdering av egen læringsprogresjon i praksis, skjema leveres praksislærer/kontaktlærer senest dagen før vurdering.

Gjennomføring av ny praksisperiode
Dersom en praksisperiode vurderes til ikke bestått, må hele praksisperioden tas om igjen før studenten kan gå videre i studiet. Studenten må gjennomføre ny praksisperiode neste gang denne arrangeres. Jamfør Forskrift om studier og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet.