Hopp til innhald

KKP1 Kulturforståelse og komparativ pedagogikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen.

Høgskulen på Vestlandet tilbyr høsten 2017 emnet Kulturforståelse og komparativ pedagogikk som et tverrfaglig fordypningsemne innenfor 3-årig barnehagelærerutdanning. Emnet er lagt til høsten tredje studieår. Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på fagene pedagogikk, drama og norsk.

Studiet omfatter flerfaglige perspektiver på kulturforståelse, kulturformidling og komparativ pedagogikk og innholdet er strukturert etter temaene:

 • Kulturforståelse
 • Kulturformidling
 • Komparativ pedagogikk
 • Profesjonsidentitet i spenningsfeltet mellom det nye og det etablerte, det kjente og det ukjente

Læringsutbytte

Studenten har kunnskaper om

 • ulike syn på barn og barndom
 • den sammensatte kulturpåvirkningen barn møter i og utenfor barnehagen
 • de muligheter og utfordringer som flerkulturelle møter representerer
 • variasjon i livsbetingelser og kulturelle ytringsformer
 • profesjonstenkning som kvalifisering, sosialisering og subjektivering for å møte politiske og ideologiske utfordringer for barnehagelærerprofesjonen og i møte mellom barn og barnehagelærer

Studenten kan

 • skape et godt og variert kulturmiljø i barnehagen
 • forstå sammenhenger mellom samfunn, kultur, barneomsorg og danning
 • møte krav til barnehagen/barnehageprofesjonen ut fra eget ståsted og faglige vurderinger
 • møte barn, foresatte og kollegaer i ulike (og også uventede) sammenhenger

Studenten

 • viser evne til å reflektere over egne verdier og holdninger gjennom studier av kulturvariasjoner
 • har selvstendig, kritisk og reflektert forståelse for barnehageprofesjonens særstilling og utfordringer i dagens samfunn
 • viser evne til å reflektere over læringsutbyttene og se dem i sammenheng med egen danningsprosess

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer i kunnskapsområdet vil være forelesninger, drøfting av faglig relevante profesjonstema i grupper, veiledning, seminarer og medvirkning i praktiske prosjekt. Undervisningen forutsetter at studentene deltar aktivt gjennom samtaler og faglige innlegg. Studentene får også ansvar for planlegging og gjennomføring av undervisning.

Emnet krever stor egeninnsats knyttet til pensumlitteraturen. Derfor anbefales det at lærestoffet diskuteres i kollokviegrupper som studentene selv organiserer.

I forbindelse med studiet vil det bli arrangert et obligatorisk studieopphold i Kina, et land som står sentralt i det komparative studiet på kurset. Studieoppholdet inneholder praksis i barnehager, undervisning, workshops og seminarer. For studieåret 2017/2018 vil studieoppholdet ha en måneds varighet og være delvis støttet av Lånekassen. Pris for oppholdet vil foreligge ved studiestart. (Studieåret 2016/2017 var kostnaden ca. kr. 25.000. Lånekassen dekket kr. 22.000 som lån/stipend.) Studieoppholdet er en forutsetning for å kunne fullføre studiet. Studenter som på grunn av sykdom eller av andre tvingende grunner blir forhindret fra å delta på hele eller deler av studieoppholdet vil måtte gjennomføre et alternativt faglig opplegg i samråd med faglærerne.

Itslearning er høgskolens studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslingen skjer innenfor skolens elektroniske læringsplattform. Studentene skal bruke studiestøttesystemet, aktuelle nettkilder i emnet og være aktive i forhold til bruk av biblioteket ved Avdeling for lærerutdanning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det forventes at studentene deltar aktivt i de ulike læringsformene, og det er derfor krav om obligatorisk studiedeltaking (minimum 80 %). Ved fravær ut over 20 % fra obligatorisk undervisning vil studenten normalt ikke kunne gå opp til eksamen etter vanlig studieprogresjon. Studenten er selv ansvarlig for å holde oversikt over fravær og å kontakte faglærer om det videre studieforløpet dersom fraværet står i fare for å overstige 20 %.

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstilles til eksamen:

 • En muntlig presentasjon i gruppe som skal gjennomføres under studieoppholdet i Kina. Rammer, innhold, retningslinjer og tidspunkt for prosjektet vil foreligge ved semesterstart høst 2017.
 • En skriftlig oppgave med fokus på profesjonsidentitet. Rammer, innhold, retningslinjer og tidspunkt for oppgaven vil foreligge ved semesterstart høst 2017.

Forprøvene vurderes som godkjent/ikke godkjent. Forprøven må være levert/ gjennomført til fastsatt innleveringsfrist for å bli vurdert.

Dersom en forprøve ikke blir godkjent, får studenten en (1) mulighet til ny innlevering/gjennomføring innenfor ordinært studieforløp for emnet. Nytt forsøk må være avviklet senest 3 uker før eksamensperioden begynner.

Alle arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semester etter avslutning av emnet.

Vurderingsform

Deleksamen, med en praktisk gruppeoppgave og en individuell hjemmeeksamen.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen.

Gruppeoppgave utgjør 40 % av endelig karakter, og individuell hjemmeeksamen utgjør 60 % av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Gruppeoppgave
Praktisk gruppeeksamen i form av en teaterforestilling for barn. Til teaterforestillingen er det knyttet en muntlig samtale. Tid og sted for eksamen blir opplyst på læringsplattformen.
Gruppen vil få én karakter. Karakteren kan justeres individuelt innad i gruppen.

Individuell hjemmeeksamen, 5 dager
Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Utsatt/ny eksamen
Første utsatte/nye eksamen for gruppeoppgaven gjennomføres i gruppe eller individuelt for barn i barnehage så snart det er praktisk mulig.

Første utsatte/nye eksamen i den individuelle hjemmeeksamen gjennomføres ved innlevering av ny individuell hjemmeeksamen, senere ved skriftlig skoleeksamen over 6 timer.