Hopp til innhald

M120MU513 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studentene skriver og levere masteroppgaven. Emnet foregår hele andre studieår.

Studenten skal i samarbeid med veileder utvikle og gjennomføre et systematisk og selvstendig skriftlig musikkpedagogisk forskningsarbeid. I masteroppgaven skal studentene utvikle og behandle en problemstilling som skal knyttes til relevante teoretiske og metodologiske perspektiver. Temaet for oppgaven skal knyttes til musikkpedagogisk teori og praksis. Masteroppgaven kan være del av et større forskningsprosjekt ved institusjonen.

Læringsutbytte

 • Har omfattende kunnskap om teori og metode i eget forskningsarbeid
 • Har inngående innsikt i forskningsetiske spørsmål og retningslinjer
 • Viser inngående oversikt over eget fagfelt og spesiell innsikt i valgte problemområder

 • Kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, systematisk og kritisk forskningsarbeid
 • Kan formulere presise forskningsspørsmål
 • Kan gi en tydelig, sammenhengende og presis skriftlig og muntlig framstilling av eget forskningsarbeid

 • Viser analytisk og kritisk tenkning i vurdering, valg, planlegging og gjennomføring av eget forskningsprosjekt
 • Anvender faglige kunnskaper på en reflektert og etisk måte
 • Forholder seg kritisk og undersøkende til egen og andres forskning
 • Gir et selvstendig bidrag til fagfeltet
 • Reflekterer over implikasjoner av eget arbeid
 • Setter eget arbeid inn i en større vitenskapelig og/eller samfunnsmessig kontekst

Undervisnings- og læringsformer

Selvstudium, individuell veiledning (inntil 35 timer) og veiledning på fellessamlinger. Mulighet for deltakelse på lokale, nasjonale og internasjonale forskningsseminarer med framlegg av eget prosjekt.

Obligatorisk læringsaktivitet

Godkjent deltakelse på to obligatoriske seminar (ett om våren og ett om høsten).

Studentene skal delta aktivt på disse fellessamlingene både med framlegg av eget prosjekt, og med kommentarer til andres prosjekter.

Ved ikke godkjent obligatoriske arbeidskrav må studentene få godkjent en kompensasjonsoppgave.

Vurderingsform

Masteroppgave (70-100 sider) som skrives på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk. Retningslinjer for utforming og evaluering gjøres kjent på Itslearning.

Innleveringsfrist blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. Kandidaten får en kort skriftlig uttalelse om oppgaven. HVL har 4 innleveringsdatoer i året. Ved ikke godkjent oppgave kan kandidaten levere forbedret oppgave ved neste innleveringsfrist.