Hopp til innhald

MA415 Matematikk brukaremne

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhald og oppbygging

Kurset følger oppbygginga i Croft and Davison (2015)

Læringsutbytte

  • Kjenne eigenskapar til grunnleggande funksjonar som polynomfunksjonar, eksponentialfunksjonar og trigonometriske funksjonar, kunne derivere funksjonar bygd opp av desse.
  • Bruke nokre standardteknikkar til å berekne enkle bestemte og ubestemte integral som involverer desse funksjonane
  • Løsningsmetoder for lineære og andregradslikningar
  • Areal og volum av enkle geometriske former

  • Kunne gjennomføre drøfting av grafar til funksjonar av ein variabel.
  • Kunne grunnleggande vektorrekning, og nytte dette på enkle geometriske situasjonar.
  • Lokalisere og karakterisere ekstremalpunkt for funksjonar av to variablar.
  • Gennomføre enkel modellering som involverer eksponentialfunksjonar og enkle differensiallikningar, og finne løysingar for desse modellikningane.

  • Etter fullført emne skal studentane ha eit nødvendig grunnlag i sentrale matematiske omgrep og metodar og kunne nytte dette til å løyse praktiske problemstillingar i emna seinare i studiet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, øvingar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Krav om aktiv studentdeltaking i øvingar og oppgåver

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar

Bokstavkarakter A-F