Hopp til innhald

MAB801 Matematikk 1, emne 1 - Begynneropplæring i matematikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Dette er emne 1 i studiet Matematikk 1, 1.-7. trinn som bygger på Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning fastsatt 20.03.09 av kunnskapsdepartementet og Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1.- 7. trinn fastsatt av kunnskapsdepartementet 12. februar 2010. Faget er et 30 studiepoengs videreutdanningstilbud for lærere som mangler kompetanse i matematikk i allmennlærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning rettet mot barnetrinnet. Gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet i regi av Utdanningsdirektoratet kan studenten fordype seg videre og kvalifisere seg for masterstudier i matematikkdidaktikk.

Studiet er delt inn i to emner, hvert på 15 studiepoeng, Emne 1: Begynneropplæring i matematikk og Emne 2: Matematikkfagets betydning som allmenndannende fag. Begge emnene blir avsluttet med eksamen.

Studiets ulike emner skal gi grunnlag for å kunne analysere og stimulere elevers læring. Studentene skal kunne tilrettelegge matematikkundervisning for elever med ulike behov og med ulik kulturell og sosial bakgrunn på en slik måte at matematikk fremstår som et meningsfullt fag for alle elever.

I emne 1 arbeider studentene med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på trinnene 1 -7. Begynneropplæring og tilpasset undervisning er didaktiske fokusområder. Dette inkluderer språk og kommunikasjon i matematikkfaget, digitale verktøy, ulike undervisningsformer og læringsteorier knyttet opp mot matematikkfaget. Kunnskap om begynneropplæring er nødvendig for tilpasset opplæring i hele grunnskolen. De matematiske temaene i emnet er tall, regning, måling, statistikk, sannsynlighetsregning og kombinatorikk. Språkets betydning for matematikk blir tatt opp i de matematiske emnene. Studiets ulike emner skal gi grunnlag for å kunne analysere og stimulere elevers læring. Studentene skal kunne tilrettelegge matematikkundervisning for elever med ulike behov og med ulik kulturell og sosial bakgrunn på en slik måte at matematikk fremstår som et meningsfullt fag for alle elever.

Gjennom arbeidet med faget Matematikk 1 skal studentene utvikle faglig og didaktisk grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning fra 1. trinn til og med 7. trinn etter gjeldende læreplaner for grunnskolen og i tråd med relevant forskning. Studentene skal få forståelse for matematikken elevene skal lære og utvikle kunnskap om og innsikt i sentrale matematiske begrep. Studentene skal kunne analysere egen læring, eget forhold til matematikk og egen undervisning.

Læringsutbytte

 • ha kunnskap om begrepsinnlæring og språkets rolle for begynneropplæring, læring og forståelse av matematikk, spesielt innenfor temaene måling, tall og regning knyttet til hele tall (også negative tall), brøk og prosent
 • ha kunnskap om matematikkens historiske utvikling, spesielt utviklingen av tallbegrep og tallsystemer
 • ha kunnskap om ulike teorier om matematikkvansker og hvordan disse tilkjennegir ulikt læringssyn
 • ha kunnskap om elevers ulike kulturelle bakgrunn og hvordan man kan utnytte mangfoldet som ressurs i læring av matematikk for alle elever
 • ha kunnskaper om ulike vurderingsformer
 • ha inngående undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider med på barnetrinnet om tallforståelse og regning knyttet til posisjonssystemet, additive og multiplikative strukturer
 • ha inngående undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider med på barnetrinnet om målingsbegrepet, statistikk, kombinatorikk og sannsynlighet
 • ha kunnskap i tallregning, statistikk, måling, kombinatorikk og sannsynlighetsregning og kan knytte denne kunnskapen til lærestoffet på barnetrinnet
 • ha kunnskap om regneark
 • ha kunnskap om varierte uttrykksformer i matematikkfaget som det å uttrykke seg muntlig og skriftlig og betydningen av dette
 • ha kunnskap om lesing og tolkning av tekster i matematikkfaget
 • ha kunnskap om ulike representasjonsformer og overganger mellom disse innenfor tallære og regning
 • ha kunnskap om varierte undervisningsformer i matematikk og spesielt begynneropplæringen
 • ha kunnskap om matematikkfagets innhold i barnehagen og overgangen barnehage/skole

 • kunne analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder fra ulike perspektiver på kunnskap og læring
 • kunne forebygge og oppdage matematikkvansker og tilrettelegge for mestring hos elever med ulike typer matematikkvansker
 • ha gode praktiske ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon i matematikkfaget, og kompetanse til å fremme slike ferdigheter hos elevene
 • kunne bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring og kreativitet innenfor matematiske tema i Emne 1
 • kunne legge til rette for systematisk arbeid med utforskende aktiviteter, begrunnelser, argumenter og bevis innenfor matematiske tema i Emne 1
 • kunne bruke og vurdere ulike observasjons- og vurderingsmåter for eksempel matematiske elevsamtaler og nasjonale kartleggingsprøver, for å tilpasse opplæringen til elevenes ulike behov
 • kunne bruke og vurdere bruk av regneark i undervisningen

 • Studenten skal ha innsikt i matematikkfagets betydning for deltakelse i et demokratisk samfunn

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er nett- og samlingsbasert med tre samlinger per semester. All kommunikasjon mellom samlingene vil foregå via læringsplattformen Canvas.

Hver deltaker skal levere inn et bestemt antall brev (arbeidskrav) per semester. Brevene skal bearbeides og virke til prosesslæring. Dette innebærer blant annet å respondere på andre studenters brev og gi tilbakemelding til disse elektronisk via skolens nettbaserte studiesystem, Canvas. Studentene bearbeider så eget brev før neste samling hvor de blir en del av grunnlaget for arbeid med matematiske og matematikkdidaktiske tema.

Detaljene i forbindelse med organiseringen av undervisningen på kurset, vil finnes i fremdriftsplanen som deles ut av faglærer ved kursstart. Deler av pensum skal arbeides med som selvstudium.

Gjennom studiet skal studentene få erfaring med arbeidsformer som er relevante i grunnskolen og som skal gi grunnlag for diskusjoner om skolens arbeidsformer. Arbeidsformene vil avspeile at matematikk har en teoretisk og en praktisk dimensjon. De skal være preget av at matematikk sees på som en skapende prosess. Gjennom eksperimenterende og utforskende tilnærminger søker en å stimulere matematisk og didaktisk kreativitet.

Undervisningen vil inneholde varierte arbeidsformer som for eksempel:

 • Gruppearbeid
 • Forelesninger
 • Diskusjon
 • Verksteder
 • Veiledning
 • Individuelt arbeid
 • Lek og spill
 • Prosjektarbeid
 • Kollokvier

Arbeidet vil veksle mellom forelesninger, studentaktive arbeidsformer, veiledning og nettdiskusjon. Arbeidsformene skal vektlegge muntlighet, skriftlighet og visualisering. Det knyttes forskjellige krav til dokumentasjon til de ulike arbeidsformene. Eksempler på dette kan være muntlig fremlegg, skriftlig innlevering, utstilling, video og framføring både på samlingene og over digital læringsplattform.

Studiet setter krav til selvstudium. Ikke hele pensumet vil bli gjennomgått og deler av studieenhetens pensum må leses som selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Oppgave knyttet til elevers muntlige ferdigheter i matematikk.
 • Oppgave knyttet til de fire regningsartene og aritmetikk.
 • Planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg knyttet til tall for eksempel brøk.
 • Oppgave knyttet til brøk og sannsynlighet.

Det stilles også krav til at minst ett av arbeidskravene knyttes til kunnskapsdeling i eget kollegium.

Nærmere informasjon om innleveringsfrister, innhold og form på obligatoriske arbeidskrav vil bli gitt ved studiestart.

Studentene skal binde sammen matematisk kunnskap og didaktiske refleksjoner med erfaringer og observasjoner. Studentene skal planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg som blant annet tar i bruk digitale hjelpemidler.

De obligatoriske arbeidskravene leveres elektronisk via skolens nettbaserte studiestøttesystem,Canvas, og vurderes til godkjent / ikke godkjent.

Ved ikke godkjent vil det bli gitt èn mulighet til ny innlevering.

Godkjent obligatorisk arbeidskrav har en gyldighetsperiode på fire (4) år, og gjelder som godkjent krav for å kunne avlegge eksamen innenfor denne perioden. Det forutsettes likevel at det ikke kan avlegges eksamen i emnet mer enn to (2) år etter at det ble undervist siste gang.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 minutter.
Eksamen tar utgangspunkt i både didaktiske og matematikkfaglige emner.
Tid og sted vil bli opplyst på emnet sider på Canvas.
Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Vurderingen på studiet omfatter faglig og fagdidaktisk kunnskap og innsikt, evne til refleksjon og evne til å formidle fag og fagforståelse skriftlig og muntlig.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator (ikke telefon).

Mer om hjelpemidler