Hopp til innhald

MAFYS521 Fysioterapi ved kirurgi og traumatologi

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Dette emnet er en fordypning og viderekvalifisering innen fysioterapi ved kirurgi og traumatologi hos pasienter med muskelskjelett, revmatiske og ortopediske lidelser. Fagutøvelsen i samarbeid med pasient, pårørende og andre aktuelle yrkesgrupper med tanke på et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud vektlegges.

Undervisningen foregår i løpet av tredje semester.

 • Sykdomslære
 • Fysioterapiundersøkelse
 • Ikke-kirurgisk behandling
 • Kirurgiske inngrep
 • Smerte
 • Postoperative komplikasjoner og restriksjoner
 • Billeddiagnostikk
 • Tverrfaglig samarbeid

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskaper om muskelskjelett,-revmatiske og ortopediske plager i et livsløpsperspektiv, med særlig tanke på akutte tilstander og tilstander hvor kirurgi er aktuelt.
 • kan, på en kunnskapsbasert måte, anvende ulike måleinstrumenter og målemetoder ved relevante undersøkelser og tester ved akutte muskel- og skjelettskader, og i forbindelse med kirurgi.
 • har en inngående forståelse av funksjon hos pasienter med akutte muskelskjelett,- revmatiske og ortopediske plager, og i forbindelse med kirurgi, samt forståelse av fysioterapeutens rolle i arbeid med disse pasientene
 • har avansert kunnskap om ulike behandlingsmuligheter for pasienter med akutte muskelskjelett,-, revmatiske og ortopediske plager, samt for pasienter som skal gjennomgå eller har gjennomgått revmatisk eller ortopedisk kirurgi.
 • har avanserte kunnskaper om hvordan smerte oppstår og hvordan smerte moduleres av erfaringer og forventninger, samt kunne differensiere mellom smerte fra ulike typer vev og hvordan smerte kan behandles, spesielt med fysioterapeutiske virkemidler
 • kan gjøre rede for de mest vanlige kirurgiske inngrep innen ortopedi og revmatologi og de mest vanlige postoperative komplikasjoner
 • kan gjøre rede for billeddiagnostiske prinsipper, for å kategorisere strukturelle og funksjonelle anomalier og avvik når det gjelder muskel- og skjelettplager

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan gjøre begrunnede valg av, anvende og tolke relevante tester og undersøkelsesmetoder ved akutte muskelskjelettplager og i forbindelse med revmatisk og ortopedisk kirurgi
 • kan gjøre begrunnede behandlingsvalg for pasienter med akutte muskel- og skjelettplager og i forbindelse med revmatisk og ortopedisk kirurgi og har gode ferdigheter i anvendelse av tiltak.
 • har godt kjennskap til andre yrkesgruppers bidrag i arbeidet med pasienter med akutte muskelskjelett,-, revmatiske og ortopediske plager, samt for pasienter som skal gjennomgå eller har gjennomgått revmatisk eller ortopedisk kirurgi, samt kunne bidra med egen kunnskap og kommunisere denne til samarbeidspartnere.
 • har kjennskap til hvordan man tolker billeddiagnostiske beskrivelser ved akutt- og traumetilstander i muskelskjelettsystemet og sette dem i sammenheng med kliniske funn

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan kritisk vurdere fysioterapitiltak og deres egnethet, i ulike faser etter traumer og før/etter kirurgi.
 • kan gjøre rede for nødvendige individuelle tilpasninger til kunnskapsbaserte retningslinjer for behandling, samt for vanlige postoperative restriksjoner.
 • har kjennskap til hvordan medisinske og kognitive tilstander påvirker behandlingsvalg og prognose hos ortopedisk-kirurgiske pasienter, og kunne justere tiltaksvalg etter dette.
 • har god innsikt i hvordan fysioterapitiltak kan være et alternativ til eller en forberedelse til ortopedisk kirurgi
 • kan reflektere kritisk over egen rolle og funksjon i et tverrfaglig team og vise adferd i samsvar med en verdibasert grunnholdning

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av forelesning (noen av disse timene kan være studentledete seminarer) og 5 uker praksis. I tillegg kommer gruppearbeid og selvstudium. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Refleksjonsnotat fra praksis 700 - 1000 ord
 • Innlevering av loggskjema på itslearning
 • Godkjent praksisstudier fra spesialist/kommunehelsetjeneste, totalt 5 uker

Godkjente arbeidskrav er gyldige i seks påfølgende semestre.

Studenten har maksimalt 3 forsøk.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen
Individuell skriftlig hjemmeeksamen; Kasus rapport som er basert på pasientvurdering/behandling knyttet til praksis. Den skal inneholde en bakgrunn, formål, kasus beskrivelse (herunder refleksjon rundt anamnese, undersøkelse, behandling og forløp), resultater og diskusjon.

Omfang: maksimalt 3500 ord eksklusiv forside, sammendrag på norsk og engelsk, tabeller, figurer og litteraturliste. Sammendrag har maksimalt 275 ord. Tabeller og figurer nummereres og har selvforklarende tekst, maksimalt seks tabeller og figurer i alt.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen.