Hopp til innhald

MBA501 Barnehagen som kunnskapsfelt

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet er obligatorisk og ligger i programmets 1. semester.

Barnehageforskning tas opp som kunnskapsfelt og det undervises i historiske og nåtidige pedagogiske ideer og grunnproblemer. I emnet vil studenten øves i kritisk refleksjon og varierte former for formidling.

I emnet utforskes begrepet «barnehagekunnskap» på en kritisk måte. Emnet omfatter hva kunnskap kan være, og hvordan kunnskap betraktes, sett fra ulike kunnskaps-paradigmer som er kjent fra grunnutdanningen.  Det vil bli arbeidet undersøkende og analytisk med barn i barnehagekontekst, som praksis og som begrep, og studenten vil bli kjent med nasjonal og internasjonal barnehageforskning.

Studenten skal i løpet av emnet gjennomføre 2-3 dager med observasjon i praksisfeltet med særlig fokus på problemstillinger som blir behandlet i emnet eller som er relevant for dette.

En viktig del av emnet er studentens personlige refleksjoner over emnets problemstillinger og sitt eget utgangspunkt.

Læringsutbytte

Ved fullført emne har studenten følgende totale læringsutbytte:


Studenten

  • har inngående kunnskap om barne- og barndomsforståelser før og nå
  • har avansert kunnskap om barnehagen som kunnskapsfelt og forskningsarena nasjonalt og internasjonalt
  • har inngående kunnskap om ulike kunnskapsparadigmer 


Studenten

  • kan kritisk analysere og reflektere over hvordan nyere forskning om barn i barnehagekontekst kan leses, forstås og være relevant for pedagogisk virksomhet i barnehager
  • kan kritisk reflektere over eget faglig utgangspunkt
  • kan anvende en variasjon av arbeidsmåter (teoretiske og kunstfaglige) i utforskning og formidling


Studenten

  • kan forholde seg kritisk og selvstendig til et faglig innhold
  • kan formidle faglige problemstillinger skriftlig, multimodalt og/eller praktisk
  • kan formidle faglige problemstillinger både populærvitenskapelig og akademisk

Krav til forkunnskaper

Nei

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesning, litteraturstudier, refleksiv skriving, gruppearbeid, veiledning og praktisk arbeid med ulike former for performativ kommunikasjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav 1.

Gruppearbeid:
Problemstillinger fra emnet skal utforskes i grupper. I hver gruppe utarbeider studentene en problemstilling som skal godkjennes. Det blir gitt undervisning og veiledning i arbeidsprosessen. Arbeidet presenteres i et seminar.

Arbeidskrav 2.

Gruppearbeid:
Teoretisk og empirisk undersøkelse av hva som kan ligge i begrepet kvalitet i barnehagen. Gruppen skal planlegge en dags personalseminar der temaet skal presenteres performativt på en engasjerende og interesseskapende måte.

For begge arbeidskravene:
Retningslinjer vil bli gitt i begynnelsen av emnet. Det vil bli gitt en ny mulighet for å presentere for de som ikke får godkjent et arbeidskrav.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 2 år etter godkjenningen.

Vurderingsform

Semesteroppgave: en kronikk. Kronikken skal være et innspill til den offentlige debatt, basert på arbeidskravene.
Omfang 6000 tegn (+10%).
Retningslinjer for kronikken gis i begynnelsen av kurset.

Innleveringsfrist blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ny/utsatt eksamen kan samme kronikk leveres inn en gang i revidert form innenfor 1 år.