Hopp til innhald

MBA502 Barnehagepedagogikk, danning og didaktikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet er obligatorisk og ligger i programmets 1. semester.

Sentralt i dette emnet er en kritisk utforsking av barnehagelærerens oppdrag. Det arbeides med grunnbegreper som barns utvikling, lek, læring og danning og hvordan profesjonsoppdraget formuleres i pedagogiske grunntekster, i politiske styringsdokumenter og i lære- og rammeplaner nasjonalt og internasjonalt.

I emnet vil barnehagelærerens oppdrag analyseres i ulike grunntekster, i politiske styringsdokumenter og i lære- og rammeplaner. Studenten vil møte både klassiske og nyere pedagogiske tekster som tar fatt i vårt samfunns særlige utfordringer for barnehagelæreren.
Kjernebegrepene i barnehagepedagogisk arbeid, så som barns utvikling, lek, læring og danning blir kritisk utforsket med henblikk på hvordan begrepene tar form i praksis og i ulike læreplantekster.
Det undervises i nasjonale og internasjonale styringsdokumenter som for eksempel læreplaner/rammeplaner for barnehagen og det arbeides med å analysere og kontekstualisere disse.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:


Studenten

  • har inngående kunnskap om barnehagelærerens profesjonsoppdrag
  • har avansert kunnskap om læreplanteori
  • har inngående kunnskap om vilkår for barns utvikling


Studenten

  • kan analysere faglige tekster og politiske styringsdokumenter
  • kan arbeide systematisk, analytisk og kritisk med kjernebegrepene barns utvikling, lek, læring og danning
  • kan faglig og personlig begrunne pedagogiske og didaktiske valg og praksiser


Studenten

  • kan arbeide analytisk
  • kan artikulere profesjonsoppdraget

Undervisnings- og læringsformer

I tillegg til forelesninger, vil seminar være en dominerende arbeidsform der studentene presenterer og diskuterer analyse av ulike tekster.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten skal presentere muntlig en analyse av et styringsdokument eller en pedagogisk tekst.
Studenten skal ha to veiledninger på analysen - én i forkant av den muntlige presentasjonen og én i etterkant. Retningslinjer for arbeidskravet gis ved semesterstart.
Godkjent arbeidskrav er gyldig i 2 år etter godkjenningen.

Vurderingsform

Semesteroppgave.

Denne oppgaven er en videreføring av arbeidskravet og skal være en skriftlig analyse av et styringsdokument eller en pedagogisk tekst. Semesteroppgaven skrives i en mal med bestemte deler som skal inngå.
Omfanget er 2800 ord + 10%.
Retningslinjer for tekstkravet gis i begynnelsen av kurset.

Innleveringsfrist blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ny/utsatt eksamen kan samme oppgave leveres inn en gang i revidert form innenfor 1 år.