Hopp til innhald

MBA505 Ledelse av kvalitetsutvikling i barnehagen

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet er lagt til studiets 3 semester. Studenten skal analysere og kritisk vurdere begrepet «kvalitet» ut fra ulike faglige perspektiv. Ledelse av kvalitetsarbeid i barnehagen utforskes i lys av prinsippet om «barns beste», lover og konvensjoner. Emnet skal styrke studentens kunnskaper og ferdigheter i å lede personalets læringsprosesser i barnehagen som lærende organisasjon.

Emnet gir inngående kunnskap om pedagogisk ledelse av kvalitetsutvikling i barnehagen og utforskes i lys av lover, konvensjoner og prinsippet om «barns beste».
Emnet analyserer «kvalitet» som begrep og vektlegger kritisk vurdering av ulike kvalitets- og vurderingsverktøy som brukes nasjonalt og internasjonalt innenfor barnehagefeltet.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:


Studenten

  • har inngående kunnskap om ulike forståelser av begrepet kvalitet, kvalitets- og vurderingsverktøy og om ulike anvendelser i det nasjonale og internasjonale barnehagefeltet.
  • har avansert kunnskap om ledelse av kvalitetsarbeid i relasjon til prinsippet om "barnets beste" og lovverk om barns rettigheter.
  • har utdypende kunnskap om ledelse og arbeidsplasslæring knyttet til kvalitetsarbeid i barnehagen.


Studenten

  • kan vurdere og formidle ulike forståelser av begrepet kvalitet i lys av faglige og profesjonsrelaterte diskurser.
  • kan analysere og kritisk vurdere ulike former for pedagogisk ledelse av kvalitetsarbeid i barnehagen som lærende organisasjon
  • kan planlegge og vurdere bruk av ulike kvalitets- og vurderingsverktøy i lys av kritisk vurdering av hva som kan ivareta barns rettigheter og prinsippet om "barns beste".


Studenten

  • kan kritisk vurdere og kommunisere om ulike kvalitetsbegrep og ulike tilnærminger til kvalitetsutvikling i barnehagen.
  • kan analysere og vurdere ulike kvalitets- og vurderingsverktøy og kritisk drøfte ulike tolkninger av barns rettigheter og prinsippet om "barns beste" basert på selvstendig vurdering og profesjonsbasert kunnskap.
  • kan bidra til nytenkning og utvikling av pedagogisk ledelse, samarbeid og veiledning ut fra teoretiske og praktisk utforskende innfallsvinkler.

Krav til forkunnskaper

Studentene må ha fullført alle kurs i det første året før de begynner det andre året av masterstudiet. Såfremt det foreligger særlige omstendigheter, kan det dispenseres fra dette kravet.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning, individuelt og gruppebasert arbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Gruppearbeid og muntlig framlegging basert på analyse og vurdering av to ulike kvalitets- og vurderingsverktøy.
Godkjente arbeidskrav er gyldige i 2 år etter godkjenningen.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen på 30 minutter.

Tid og sted vil bli opplyst på emnets sider på itslearning.

Karakterskala: Bestått/ikke bestått.