Hopp til innhald

MBA506 Metodefordypning og prosjektplan for masteroppgave

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet skal utdype studentenes forståelse av masteroppgaven med hensyn til forskningsdesign, implementering og analyse samt etiske problemstillinger knyttet til egne prosjekter.
Emnet er obligatorisk og ligger i 3. semester.

Emnet tar opp forskningsdesign, implementering og analyse av data og etiske problemstillinger knyttet til studentens individuelle masteroppgave. I det inngår arbeid med å søke og vurdere selvvalgt metodelitteratur og utarbeide begrunnelser for valgene i eget prosjekt.

Studenten utarbeider en prosjektplan for masteroppgaven der en forskningsdesign inngår. Søknad til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) skal legges ved prosjektplanen hvis prosjektet krever det.

Valg relatert til forskningsprosjektet gjøres i samarbeid med veileder(e) for masteroppgaven. Avtaler inngås med veileder(e) for masteroppgaven. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:


Studenten

  • har spesialisert kunnskap om relevante teorier knyttet til eget forskningsprosjekt
  • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor barnehageforskning


Studenten

  • kan analysere og forholde seg kritisk til eget forskningsprosjekt og vurdere dets begrensninger
  • kan identifisere, analysere og sammenfatte eksisterende forskning relatert til et forskningstema
  • kan selvstendig formulere en plan for et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer


Studenten

  • kan analysere aktuelle forskningsetiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt og hvordan disse kan håndteres på en passende måte (G1)
  • kan kommunisere med spesialister om begrunnelser for forskningsbeslutninger relatert til eget forskningsprosjekt (G4)
  • kan kommunisere med spesialister og til almennheten om hvordan eget prosjekt vil kunne bidra til kunnskap på barnehagefeltet (G4)

Krav til forkunnskaper

Studentene må ha fullført alle kurs i det første året før de begynner det andre året av masterstudiet. Såfremt det foreligger særlige omstendigheter, kan det dispenseres fra dette kravet.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer hovedsakelig i form av seminarer, litteraturstudium og veiledning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten leverer inn en skriftlig skisse til et prosjektforslag for masteroppgaven.

Tidspunktet for innlevering meddeles ved starten av kurset og koordineres med obligatorisk arbeidskrav i emne 7.
En ny mulighet tilbys til de som ikke får sitt arbeidskrav godkjent.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen, 30 minutter, i form av en posterpresentasjon av masterprosjektet.

Tid og sted vil bli opplyst på emnets sider på itslearning.

Prosjektforslaget vil omfatte bakgrunnen for og formålet til prosjektet, samt forskningsspørsmål og forskningsmetode for hvordan man skal gjennomføre prosjektet.

Karakterskala: Bestått/ikke bestått.