Hopp til innhald

MBA507 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Dette emnet påbegynnes i programmets 3. semester, og fullføres i det 4. semesteret. Veiledningen knyttet til masteroppgaven er en viktig del av læringsprosessen og ivaretas av oppnevnt(e) veileder(e) og i tilknytning til en aktiv forskergruppe, såfremt dette er mulig.
Det er en forutsetning at studentene deltar aktivt i undervisningen og i oppgaveseminarene. I tillegg til egne presentasjoner, må studentene aktivt bidra til gode diskusjoner av andres arbeid.
Feltarbeid utgjør en naturlig del av mange masterprosjekter.

Emnet omfatter skriving av en masteroppgave. Et masterprosjekt innebærer, i tillegg til skriving, at studentene arbeider med kritisk lesing av forskningslitteratur, innsamling og tilrettelegging av data, analyse og tolking av resultater. Studentene forventes å delta aktivt på seminarer med både egne innlegg og med kommentarer til andres prosjekter og tekster.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:


Studenten

  • har inngående kunnskap til forskningslitteraturen innenfor området som oppgaven skrives i.
  • har inngående kunnskap om relevante forskningsmetoder.
  • har avansert kunnskap om forskningsetiske problemområder og gjeldende retningslinjer.


Studenten

  • kan forholde seg kritisk og på en selvstendig måte til forskningslitteratur og kan trekke linjer på tvers av paradigmer og forskningstradisjoner.
  • kan formulere og begrunne en klar problemstilling, velge en relevant metode og datasett, tolke resultater (for empiriske prosjekter) og utfordre/utvikle teori på feltet (for teoretisk orienterte oppgaver).
  • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldene forskningsetiske normer


Studenten:

  • kan orientere seg på et forskningsfelt og bruke relevant forskningslitteratur på en selvstendig måte.
  • kan skrive på en akademisk tekst på et avansert nivå.
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet.

Krav til forkunnskaper

Studentene må ha fullført alle kurs i det første året før de begynner det andre året av masterstudiet. Såfremt det foreligger særlige omstendigheter, kan det dispenseres fra dette kravet.

Masteroppgaven kan ikke innleveres før alle andre emner er fullført.

Undervisnings- og læringsformer

Studentene arbeider selvstendig med masteroppgaven, men er forpliktet til å delta i veiledningsmøter. Den jevne kontakten med veileder(e) for drøfting av ulike deler og faser av arbeidet er en viktig parallell til det selvstendige lese- og skrivearbeidet som også inngår i prosessen.

Der det er mulig vil studentene bli knyttet til en forskningsgruppe, og deltakelse i aktivitetene i forskningsgruppen vil være et viktig supplement til veiledningsmøtene.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene skal holde innlegg på oppgaveseminarer to ganger. I 3. semester skal studentene presentere en prosjektskisse til diskusjon i gruppen. I løpet av 4. semester, senest én måned før innlevering, skal hver student presentere prosjektet sitt muntlig og levere et skriftlig utkast til sentrale deler av oppgaven.

Teksten og den muntlige presentasjonen skal drøftes i seminaret og godkjennes av seminarleder/emneansvarlig. Studenter får anledning til å holde et nytt innlegg dersom presentasjonen ikke godkjennes.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i to påfølgende semestre etter godkjenningen.

Vurderingsform

Masteroppgave.
Masteroppgaven skal være på 60-80 sider, inkludert forside og vedlegg.
Linjeavstand skal være 1,5.

Innleveringsfrist blir publisert på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Informasjon om ny/utsatt eksamen finnes på høgskolens nettsider.