Hopp til innhald

ME6-1000 Matematikk for økonomar

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhald og oppbygging

 • grunnleggjande emne
 • funksjonar
 • derivasjon og funksjonsanalyse
 • eksponential ¿ og logaritmefunksjonar
 • talfølgjer og talrekkjer
 • finansmatematikk
 • integrasjon

Læringsutbytte

Etter fullført emne kan studenten:

 • forstå funksjonsomgrepet
 • løyse oppgåver med ulike typar funksjonar, til dømes lineære, kvadratiske, potensfunksjonar, logaritmefunksjonar, eksponentsialfunksjonar og funksjonar med fleire variablar
 • løyse likningar og ulikskapar der funksjonsformene ovanfor er med
 • derivere ulike typar funksjonar, også samansette funksjonar, og gjennomføre funksjonsanalyse
 • forstå bruken av derivasjonsomgrepet og kunne nytte det seinare i studiet og i arbeidslivet
 • forstå integrasjonsomgrepet
 • meistre geometriske og aritmetiske rekkjer (til dømes utrekning av terminbeløp for serie- og annuitetslån)
 • meistre betinga optimering ved bruk av Lagrange sin metode

Krav til forkunnskapar

Ingen ut over opptakskrav, sjå studieplanen.

Det vert i starten av emnet gjeve undervising i grunnleggjande matematikk.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og oppgåveseminar

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 4 timar - 30%

Skriftleg slutteksamen, 4 timar - 70%