Hopp til innhald

MUNDD4D113 Didaktikk og pedagogisk praksis

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet Didaktikk og pedagogisk praksis inngår som en del av to i den ene av fire mulige fagfordypninger i studiet Master i undervisingsvitenskap og skriver masteroppgave knyttet til pedagogikk. Det studeres hvordan didaktisk kunnskap blir utvikla, kommunisert og brukt. Emnet gir et historisk og systematisk overblikk over didaktiske tradisjoner, teorier og modeller. Det vises fram hvordan pedagogikkens språk blir relevant for praksis.

Emnet legger vekt på hvordan ulike didaktiske teorier fungerer som metadidaktikk for barnehage, skole og tertiær sektor.

 • Didaktiske teoriers konstruksjon og resultat
 • Didaktisk praksis og empirisk-didaktisk forsking
 • Læring, sosial og kulturell heterogenitet, globalisering og didaktikk
 • Didaktikk i et undervisnings- og opplæringsperspektiv
 • Didaktikk som profesjonskunnskap
 • Institusjonelle og samfunnsmessige vilkår for didaktisk praksis

Læringsutbytte

Etter avsluttet studium har studenten

 • inngående kunnskap om begrepet didaktikk og om didaktiske teorier.
 • kjennskap til funksjonene til barnehage, skole og utdanning i det tertiære felt.
 • forståelse av hvordan didaktisk praksis påvirkes av heterogenitet.
 • lært hvordan didaktiske teorier kan fungere som refleksjons- og utviklingsverktøy for praksis.

Studenten kan

 • oppsummere didaktikkens problemfelt i en historisk og systematisk sammenheng.
 • bedømme ut fra et teoretisk ståsted relasjonen mellom innhold, lærer og elev.
 • drøfte hvorfor didaktikk er et viktig pedagogisk utgangspunkt for planlegging, gjennomføring og vurdering av praksis.

Studenten kan

 • bruke didaktikk som (lærer)profesjonens språk.
 • forklare hvordan didaktisk praksis frambringes i avhengighet av samfunnsmessige betingelser.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen gjennomføres med forelesninger og kollokviegrupper. Etter ca. 50 % av forelesningstiden skal (to og to) studenter presentere en klassisk pedagogisk tekst. Det forventes at rundt halvdelen av normert arbeidstid brukes til å gjennomarbeide pensumet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene må skrevet en presentasjon av en klassisk pedagogisk tekst. Teksten (ca. 4000 ord) vurderes som godkjent/ikke godkjent. Teksten skal presenteres foran kullet.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenningen.

Vurderingsform

Komparativ semesteroppgave.

Oppgaven har pålagt emne på maks. 9000 ord. Det tilbys frivillig veiledning.

Innleveringsfrist blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.