Hopp til innhald

NHB3 Natur, helse og bevegelse 3

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen, og med de utfyllende retningslinjene for praksisstudiet.

Dette er tredje emne i kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse. Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning og emnet er en valgbar fordypning i bachelorstudiet Barnehageutdanning med vekt på natur, helse og bevegelse. Studiet er lagt til høst- og vårsemesteret tredje studieår. Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på fagene naturfag, fysisk fostring, mat og helse og pedagogikk.

Emnet bygger på Natur, helse og bevegelse 1 og 2. Eksamen i emne 2 må være bestått før studenten kan begynne på emne 3.

Kunnskapsområdet tar utgangspunkt i utforskning av miljø, arts- og naturstudier. Det blir bl.a. arbeidet med naturkunnskap, risikomestring, lokale naturressurser og kostholdsmessige utfordringer. I kunnskapsområdet blir det også lagt vekt på prosjektarbeid og trygg ferdsel i naturen.

Læringsutbytte

Studenten

 • har kunnskap om og erfaringer med ulike naturtyper og bevegelsesmiljø.
 • har kunnskap om betydningen av barns forutsetninger og kultur ved tilrettelegging for undring, læring, lek glede og mestring i naturen
 • har kunnskap om trygg ferdsel i naturen
 • har kunnskap og innsikt i pedagogisk prosjektarbeid saman med barn
 • har kunnskap om prosesser i naturen som vær og klima, økologi og geologi
 • har kunnskap om høsting og konservering av mat fra naturen
 • har kunnskap om naturvitenskapelige arbeidsmetoder og nyere naturfag-didaktisk forskning
 • har kunnskap om mat og måltider i barnehagen i et kultur- og samfunnsperspektiv.
 • har kunnskap om kostholdsmessige utfordringer for barn i barnehagealder, og hvordan kostholdet kan endres i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer og barns behov
 • har profesjonstenkning som kvalifisering, sosialisering og subjektivering: for å møte politiske og ideologiske utfordringer for barnehagelærerprofesjonen i møte mellom barn og barnehagelærere

Studenten

 • har gode basisferdigheter i friluftsliv
 • kan legge til rette for barns risikomestring i ulike miljø.
 • kan stimulere barn til å bli nysgjerrige og oppdagende gjennom aktivitet i naturen.
 • kan bruke formelle og uformelle læresituasjoner til å fremme barns naturfaglige læring
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere behov for varierte måltider for barn i barnehagen
 • kan tilberede mat i og fra naturen og anvende konserveringsmetoder
 • kan møte krav til barnehagen/barnehageprofesjonen ut fra eget ståsted og faglige vurderinger
 • kan møte barn, foresatte og kollegaer i ulike (og også uventa) sammenhenger

Studenten

 • kan reflektere over hvorfor risikomestring er viktig å tilrettelegge for barn
 • kan reflektere over flerkulturelle tilnærminger til mat, måltid og fysisk aktivitet
 • kan analysere og kritisk reflektere over kosthold som helsefremmende faktor i barnehagen
 • har selvstendig, kritisk og reflektert forståelse for barnehageprofesjonen sin særstilling og utfordringer i dagens samfunn
 • kan reflektere over barnehagens rolle i utdanning for bærekraftig utvikling
 • kan diskutere faglige artikler med relevans for kunnskapsområdet

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er teoretisk og praktisk rettet, og er organisert rundt tre mappearbeid: Mat fra naturen, Naturleikeplassen og Forskerspire. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, eksperimentering, diskusjoner, seminarer og gruppearbeid. Store deler av undervisningen vil være temabasert og tverrfaglig.Det forventes at studentene er aktive og undersøkende i alt arbeid. Turer ut i naturen vil være et bærende element i undervisningen.

Høgskolen bruker elektronisk læringsplattform som studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslingen skjer her.

Kr 600 i materialpenger betales inn ved studiestart (200 for mat & helse, 200 for naturfag og 200 for idrett).

Forflyttet undervisning

 • To dagsekskursjoner i nærmiljøet. Pris ca. kr 100
 • En ekskursjon tilknyttet gård med tre overnattinger. Pris ca. 700
 • En ekskursjon med kano i vann og vassdrag med en overnatting. Pris ca. kr 200
 • En ekskursjon vår med 3-4 overnattinger. Pris ca. 1500.

Det er mulig å søke om kompensatoriske arbeidskrav.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det forventes at studentene deltar aktivt i de ulike læringsformene, og det er derfor krav om obligatorisk studiedeltaking (minimum 80 %). Ved fravær ut over 20 % fra obligatorisk undervisning vil studenten normalt ikke kunne gå opp til eksamen etter vanlig studieprogresjon.

Studenten er selv ansvarlig for å holde oversikt over fravær og å kontakte faglærer om det videre studieforløpet dersom fraværet står i fare for å overstiger 20 %.

 • 2-3 dagers tur i nærmiljøet
 • 2-dagers ekskursjon i vann og vassdrag
 • 4-5 dagers prosjektekskursjon
 • Artsprøve. Individuell prøve
 • Logg fra turene - individuelt arbeid
 • Livredningsprøven - individuelt arbeid
 • Studentstyrt overnattingstur med barn - gruppearbeid
 • Mat i et kulturelt perspektiv - individuelt arbeid
 • Tre mappekrav: 1) Mat fra naturen 2) Naturleikeplassen 3) Forskerspire - alle tre er gruppearbeid. Minst ett av mappekravene knyttes opp til praksis.

Nærmere opplysninger om mappearbeidene og de obligatoriske arbeidene blir gitt ved semesterstart. I tillegg kommer følgende arbeidskrav:

 • Studentene skriver en midtveisevaluering på 1-2 sider (skriftstørrelse 11 og linjeavstand 1.5). Evalueringen skal inneholde noe om 1) egeninnsats og egen læring, 2) læringsmiljøet og 3) profesjonsorientering i studiet. Faglærer oppgir frist for innlevering. Studentene oppfordres til å skrive en egen logg som grunnlag for midtveisevalueringen. Midtveisevalueringen er grunnlag for diskusjon i klassen og i fagutvalgene.

Arbeidskravene vurderes som godkjent / ikke godkjent. Arbeidskravet må være levert / gjennomført til fastsatt innleveringsfrist for at det skal bli vurdert.

Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent, får studenten en (1) mulighet til ny innlevering / gjennomføring innenfor ordinært studieforløp i emnet. Nytt forsøk må være avviklet senest 3 uker før eksamensperioden starter.

Alle arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semester etter avslutning av emnet

Vurderingsform

Mappevurdering.

Mappen baserer seg på 2 deler fra læringsmappen, hvor faglærer bestemmer det ene elementet mens studenten selv velger det andre elementet som skal inngå. Nærmere retningslinjer for eksamen vil foreligge ved studiestart.

Tid for innlevering av vurderingsmappen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.