Hopp til innhald

OPR504 Kliniske studier 1

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Første praksisperiode vil foregå på flere ulike praksisplasser og avdelinger. Studenten skal lære grunnleggende operasjonssykepleie og infeksjonsforebyggende arbeid. Emnet bygger på teori gitt i tidligere emner. Det er knyttet arbeidskrav og evaluering til hver fagseksjon. Hver klinisk periode må vurderes til bestått/ ikke bestått.

 • Delta i operasjonssykepleierens arbeid på operasjonsstuene
 • Utføre tilrettelagte arbeidsoppgaver under tilsyn av kontaktsykepleier
 • Være kjent med operasjonsstuens innhold og funksjon
 • Utøve steril adferd
 • Identifisere og forstå operasjonssykepleierens 2 roller og arbeidsoppgaver

De kliniske studiene vil være rettet mot følgende spesialiteter:

 • Urologisk-, gastrologisk- og endokrin kirurgi
 • Thorax- og kar kirurgi
 • Gynekologi/obstetrikk
 • Ortopedisk kirurgi
 • Nevrokirurgi
 • Øre-Nese-Hals og Plastikk-kirurgi
 • Dagkirurgi og poliklinikker
 • Sterilsentralen HUS

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har avansert kunnskap om omsorg til operasjonspasienter
 • har avansert kunnskap om smittespredning og smitteforebygging
 • har avansert kunnskap om forebygging av de vanligste kirurgiske komplikasjonene

Ferdigheter:
Studenten...

 • identifiserer vanlige kirurgiske instrument og kjenner dem ved navn
 • gjennomfører kirurgisk håndvask/desinfeksjon og kler seg sterilt
 • styrer et operasjonsbord, og leire et ryggleie
 • beveger seg korrekt i det steilefelt
 • utfører infeksjonsforebyggende tiltak på korrekt måte
 • definerer, preparerer og desinfiserer et operasjonsfelt, samt legger en steril dekning
 • utfører kontroll- prosedyrer. «Time out». Teller instrumenter, kompressmateriale og annet operasjonsutstyr, samt kontrollerer og opprettholder sterilitet på sterilt utstyr
 • viser bevisst instrumenteringsteknikk, som samsvarer med det kirurgiske inngrep, kirurgens arbeidsmåte og aseptikk
 • vurderer å supplere det kirurgiske team med utstyr under inngrepet

Generell kompetanse:
Studenten...

 • utøver omsorg og ivaretakelse av svært sårbare og utsatte pasienter
 • anvender sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver
 • tar del i, og beherske fagområdets uttrykksformer
 • anvender kunnskaper i operasjonssykepleie i samsvar med de gjeldende juridiske rammer for helsevesenet og helsepersonell
 • anvender kunnskaper om og forståelse for den akutt og /eller kritisk syke, operasjonspasientens situasjon og behov
 • anvender kunnskaper og forståelse for hygieniske prinsipp
 • anvender kunnskaper om hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker sykepleie- og spesialisthelsetjenesten, og ser dette i en sammenheng med ansvaret for å utøve operasjonssykepleie

Krav til forkunnskaper

Studenten må ha bestått eksamen i OPR501, MKS550 og OPR502

Undervisnings- og læringsformer

 • 30 timer praksis per uke i spesialavdeling etter oppsatt turnus.
 • Introduksjon og øvelse i medisinsk teknisk utstyr
 • Klinikksamlinger
 • Individuell veiledning
 • Simulering
 • Selvstudie

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk fremmøte til angitt undervisning, simulering, kliniske studier, klinikksamling og veiledningssamtaler
 • Skriftlig individuell målsetting knyttet til praksisstedet og evalueringsdokumentasjon (målsetting-, og evalueringsskjema)

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før praksisstudiene vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingsform

Praksisvurdering

Vurderingsutrykk
Bestått /ikke bestått.

Studenten har krav på vurdering underveis i de kliniske studier og skal halvveis, eller senest 3 uker før avsluttet klinisk periode, få skriftlig melding dersom det oppstår tvil om godkjenning. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de kliniske studiene. Dersom studenten i siste halvdel/de siste tre ukene av perioden viser atferd som åpenbart gir grunnlag for ikke bestått, kan det gis slik vurdering selv om melding ikke er gitt tidligere. Kliniske studier omfatter flere seksjoner som alle må være godkjent før videre progresjon i studiet. Den/de seksjoner som utgår på grunn av forsinket godkjenning, må tas igjen før studenten får avlegge eksamen.

Gjennomføring av ny klinisk periode 
Ved ikke bestått, har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle perioden en gang til. Dersom studenten får varsel om ikke bestått på en seksjon, gjennomføres resten av den kliniske perioden på denne seksjonen.