Hopp til innhald

OPR506 Kliniske studier 3

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Studenten skal i kliniske studier 3, utvikle sine ferdigheter fra handlingsberedskap til handlingskompetanse. Studenten videreutvikler kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse fra de foregående praksisperiodene og utvikler selvstendighet.

 • Operasjonssykepleie til pasienter på gjeldende seksjoner
 • Selvstendig assistanse ved enkle inngrep
 • Selvstendig koordinering ved planlagte inngrep
 • Kommunikasjon og omsorg for pasienter i alle aldre og de pårørende
 • Samarbeid i tverrfaglige team

De kliniske studiene vil være rettet mot følgende spesialiteter:

 • Urologisk-, gastrologisk- og endokrin kirurgi
 • Thorax- og kar kirurgi
 • Gynekologi/obstetrikk
 • Ortopedisk kirurgi
 • Nevrokirurgi
 • Øre-Nese-Hals og Plastikk-kirurgi
 • Dagkirurgi og poliklinikker
 • Sterilsentralen HUS

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har avanserte kunnskaper innen operasjonssykepleie
 • har inngående kunnskaper vedrørende det hygieniske arbeidet
 • har inngående kunnskaper om utstyr brukt ved de vanligste kirurgiske inngrep
 • har inngående kjennskap til vanlig kirurgisk teknikk
 • har inngående kjennskap til planlegging og gjennomføring av et kirurgisk inngrep

Ferdigheter:
Studenten...

 • assisterer ved de vanligste kirurgiske inngrep og undersøkelser
 • planlegger og tilrettelegger for kirurgiske inngrep, samt server det kirurgiske team
 • ivaretar den kirurgiske pasient slik at de vanligste komplikasjonene som hypotermi, trykk og nerveskader forbygges
 • anvender hygieniske prinsipper og forebygger infeksjoner
 • har handlingskompetanse i akutte og kritisk situasjoner
 • utfører operasjonssykepleien med et godt håndlag
 • mestrer bruk og kontroll av medisinsk teknisk utstyr
 • dokumenterer, evaluerer og kvalitetssikrer eget arbeid
 • utvikler faglig skjønn

Generell kompetanse:
Studenten...

 • utøver operasjonssykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser ved det å være akutt og/eller kritisk syk og gjennomgå medisinsk behandling
 • analyserer og bedømmer akutte situasjoner selvstendig og arbeide hurtig ¿ mestrer samhandling med pasienten
 • reflekterer kritisk i valgsituasjoner og handler etisk og juridisk forsvarlig
 • støtter og yter omsorg til pårørende, og fremmer pasientens og pårørendes medbestemmelse
 • ivaretar den døde operasjonspasienten på en profesjonell og verdig måte
 • har ferdigheter i samhandling og teamarbeid på tvers av faggrupper og ¿ nivå

Krav til forkunnskaper

Studenten må ha bestått OPR505 (Kliniske studier 2).

Undervisnings- og læringsformer

 • 30 timers praksis per uke etter oppsatt turnus
 • 1 uke tilrettelagt undervisning og praksis ved sterilsentralen
 • Selvstudie
 • Simulering
 • Klinikksamlinger
 • Individuell veiledning
 • Selvstudie

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk fremmøte til angitt kliniske studier, undervisning, simulering, klinikksamling og veiledningssamtaler
 • Skriftlig lærings- og evalueringsdokumentasjon (målsetting-, og evalueringsskjema)

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før praksisstudiene vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingsform

Praksisvurdering

Vurderingsutrykk
Bestått /ikke bestått.

Studenten har krav på vurdering underveis i de kliniske studier og skal halvveis, eller senest 3 uker før avsluttet klinisk periode, få skriftlig melding dersom det oppstår tvil om godkjenning. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de kliniske studiene. Dersom studenten i siste halvdel/de siste tre ukene av perioden viser atferd som åpenbart gir grunnlag for ikke bestått, kan det gis slik vurdering selv om melding ikke er gitt tidligere. Kliniske studier omfatter flere seksjoner som alle må være godkjent før videre progresjon i studiet. Den/de seksjoner som utgår på grunn av forsinket godkjenning, må tas igjen før studenten får avlegge eksamen.

Gjennomføring av ny klinisk periode 
Ved ikke bestått, har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle perioden en gang til. Dersom studenten får varsel om ikke bestått på en seksjon, gjennomføres resten av den kliniske perioden på denne seksjonen.