Hopp til innhald

RP5-402 Rusproblematikk - rusarbeid og behandling

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhald og oppbygging

Emnet inneheld tema som tek for seg ulike omgrep, forklaringsmodellar, behandlingsformer og lokale arbeidsformer med vekt brukarmedverknad og samhandling innan rusfeltet.

Læringsutbytte

KUNNSKAPAR

Etter avslutta emne har studenten

  • inngåande kunnskap om politiske føringar for rusarbeid og behandling
  • inngåande kunnskap om arbeidsmodellar, samhandlingsformer mellom kommunale tenester, spesialisthelsetenesta og frivillig sektor

FERDIGHEITER

Etter avslutta emne kan studenten

  • setje i verk relevante tiltak i kommunalt rusarbeid, og fremje samhandling med spesialisthelsetenesta og frivillig sektor
  • utvikle modellar for tverrfagleg samarbeid mellom ulike forvaltningsnivå i rusfeltet, og i høve til frivillig sektor

GENERELL KOMPETANSE

Etter avslutta emne kan studenten

  • analysera grunnlag og føresetnader for samarbeid med brukarar, pårørande og spesialisthelsetenesta.
  • analysere brukarforløp og føresetnader for samhandling i rusfeltet
  • anvende og kommunisere kunnskap om evidensbaserte behandlingsformer, organisering og sakshandsaming i rusfeltet
  • analysera, reflektere over og diskutere etiske problemstillingar.

Krav til forkunnskapar

Avslutta grunnutdanning på bachelornivå (minimum tre år) i helse- eller sosialfag. Andre med minimum treårig høgare utdanning med relevant fagsamansetning kan etter vurdering bli tatt opp.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar, gruppearbeid, skriftleg arbeid, praktiske øvingar og sjølvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Eitt arbeidskrav som skal løysast i gruppe: Skriftleg oppgåve med munnleg framlegg i plenum.

Vurderingsform

Individuell munnleg eksamen. Bokstavkarakter.