Hopp til innhald

SYKSB2023 Sykepleie ved spesielle behov innen kommunehelsetjenesten og psykisk helse

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Fokus i emnet er sykepleie til pasienter (inkludert barn) med akutte og langvarige psykiske og somatiske lidelser. I tillegg fokuseres det på sykepleie ved geriatriske lidelser. Videre vektlegges helsefremmende- og forebyggende sykepleie til friske og utsatte grupper i et individperspektiv. Læring og undervisning er organisert ut fra aktuelle tema, der sykepleie og støttefag integreres.

Det kan være aktuelt med undervisning på ettermiddag/kveldstid. Det kan forekomme utgifter til reising i forbindelse med ekskursjon/ praksis.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har kunnskap om sykepleie til pasienter (inkludert barn) med akutte og langvarige lidelser innen psykisk helse.
 • Har kunnskap om sykepleie til pasienter (inkludert barn) med akutte, kroniske og langvarige somatiske lidelser.
 • Har kunnskap om sykepleie til pasienter med akutte, kroniske og langvarige geriatriske lidelser.
 • Har kunnskap om helsefremmende sykepleie.  
 • Har kunnskap om risikofaktorer og forebyggende sykepleie.
 • Har kunnskap om hvordan pasientens og pårørendes livssituasjon påvirkes av sykdom, lidelse og behandling.
 • Har kunnskap om relasjonens betydning for pasientens helse.
 • Har kunnskap om pasient- og brukermedvirkning med vekt på myndiggjøring, anerkjennelse og sosial deltagelse.
 • Har kunnskap om hjemmets betydning ved utøvelse av sykepleie, og hjemmesykepleiens oppgaver og funksjon.
 • Har kunnskap om det å være pasient på institusjon/ ulike boformer, og sykehjemmets oppgaver og funksjon.
 • Har kunnskap om helhetlig omsorg til pasienter og deres pårørende i livets sluttfase.
 • Har kunnskap om psykisk helse og kommunehelsetjenesten sin historie og utvikling.
 • Har kunnskap om sentrale begrep i sykepleie.
 • Har kunnskap om etikk i sykepleieteorier med spesiell vektlegging av omsorgsetikk.
 • Har kunnskap om utviklingspsykologi.
 • Har kunnskap om organisering og juridiske rammebetingelser for helsetjenesten.

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan anvende helsefremmende tilnærming.
 • Kan identifisere risikofaktorer og forebygge sykdom.
 • Kan observere, vurdere, planlegge, gjennomføre, evaluere og dokumentere pleie og omsorg til pasienter.
 • Kan ivareta pårørende sine behov.
 • Kan utføre faglig forsvarlig legemiddelhåndtering.
 • Kan tilrettelegge for rehabilitering.
 • Kan anvende den etiske refleksjonsmodellen.
 • Kan utøve faglig forsvarlig sykepleie innen gitte rammer og lovverk.

Generell kompetanse:

Studenten

 • Kan gjøre rede for hvordan en ivaretar helhetlig sykepleie til forskjellige pasienter.
 • Kan arbeide i samsvar med pasient- og brukerrettigheter.
 • Kan arbeide kunnskapsbasert.
 • Kan drøfte pårørendes behov.
 • Kan drøfte barns behov som pårørende.
 • Kan drøfte sykepleiers rolle i samarbeid med andre profesjoner.
 • Kan drøfte sykepleieren sitt ansvar for kontinuitet i pasientforløpet.
 • Kan reflektere over egne holdninger, handlinger og dannelse.
 • Kan ivareta yrkesetiske verdier.
 • Kan drøfte verdien av helsefremmende og forebyggende arbeid. 
 • Kan drøfte sykepleiers plikter og kravet til forsvarlig sykepleie.

Krav til forkunnskaper

Bestått emnene: SYKSB1021,  SYKSB1031. Godkjente arbeidskrav i 2. semester knyttet til SYKSB1022 og SYKSB1032. 

Anbefalte forkunnskaper

Alle forutgående emner.

Undervisnings- og læringsformer

Det legges vekt på studentaktive læringsformer. Disse arbeidsformene kan være aktuelle: arbeidskrav, veiledning individuelt og i gruppe, selvstudium, refleksjon, gruppearbeid, demonstrasjoner, ferdighetstrening, simulering, muntlig presentasjon, digitale læringsverktøy, medstudentrespons, selvevaluering, seminar, kunnskaps- og forskningsbasert undervisning, forelesninger. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Et av arbeidskravene er  90% tilstedeværelse på deler av emnet. Ytterligere presisering går fram av semesterplan.

Studenter som skal opp til ny ordinær/ny eksamen med nytt kull, må få vurdert av emneansvarlig/studieleder om tidligere utførte arbeidskrav i emnet fortsatt er gjeldende.

Vurderingsform

Gradert karakter. Hjemmeeksamen, 3 dager

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler