Hopp til innhald

VEI-100 Veiledningsteori og veiledningspraksis

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet går i dybden på de ulike veiledningsteoriene og skal sammen med emnet Innføring i veiledningsmetodikk gi det teoretiske og praktiske grunnlaget for å kunne utføre faglig forsvarlig praksisveiledning og kollegaveiledning.

Veiledning ut fra 3 perspektiver: Handling og refleksjonsmodellen, Systemisk perspektiv på veiledning og Gestaltveiledning.

 • Historisk perspektiv
 • Hensikt
 • Menneskesyn
 • Sentrale metoder, teknikker og strategier
 • Utfordringer i veileder- og veisøkerrollen
 • Etiske dilemmaer
 • Kritisk perspektiv
 • Den didaktiske relasjonsmodellen
 • Individuell veiledning versus gruppeveiledning

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • gjør rede for de viktigste teorier, prinsipper og metoder i veiledning 
 • gjør rede for veileder sin rolle i individuell veiledning og gruppeveiledning 
 • gjør rede for et veiledningsforløp 
 • vurder ulike veiledningsteorier og modeller opp mot hverandre 

Ferdigheter:
Studenten...

 • planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer et veiledningsforløp 
 • gjennomfører individuell veiledning og gruppeveiledning 
 • anvender veiledningsmetoder i forhold til ulike situasjoner 

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan identifisere etiske dilemmaer i veiledning
 • kan reflektere kritisk i forhold til seg selv og sin veiledningspraksis

Krav til forkunnskaper

VEIM1

Undervisnings- og læringsformer

Studentaktive læringsformer vektlegges både individuelt og i grupper. Studentene utfordres til å bruke egne erfaringer og praksiskunnskap. Prosesslæring tilstrebes. Det tilrettelegges for forelesninger kombinert med praktiske øvelser, diskusjoner, plenumsfremlegg, selvstudie osv. Mellom de tre første ukesamlingene legges det opp til obligatoriske arbeidskrav som kan være en hjelp i egenutvikling, fagutvikling og veiledningstrening. 

Før studentene starter med veiledning av studenter, pasienter, klienter, pårørende eller kolleger, skal de skrive en plan for praksis. Der skal de redegjøre for hvilke veiledningsteorier og metoder de vil anvende. 

Det tilrettelegges for ferdighetstrening innen kommunikasjon og veiledning. I grupper vil det bli arbeidet med ulike oppgaver og veiledningsøvelser. 

Studentene skal gjennomføre 20 timer veiledning i praksis (student-, klient-, pasient-, pårørende- og kollegaveiledning). Dette kan gjøres som individuell veiledning eller som gruppeveiledning. 

I tillegg skal studentene ha 20 timers gruppeveiledning på egen veiledning. 

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Tilstedeværelse på timeplanfastsatt undervisning 
 • 3 skriftlige arbeidskrav à 2500 ord. Studentene skal gi skriftlig tilbakemelding til medstudent på disse arbeidskravene 
 • Individuell praksisplan på 2000 ord. Planen skal danne utgangspunkt for gjennomføring av veiledningspraksis. Selve veiledningspraksis foregår i tilknytning til studentens arbeidssituasjon og skal organiseres av studenten selv. Hvis det skulle være nødvendig, kan emneansvarlig være behjelpelig med praksistilbud 
 • Gjennomført 20 timer veiledning. Dette må dokumenteres 
 • Mottatt 20 timer gruppeveiledning 

Arbeidskravene må være godkjent før studentene får anledning til å gå opp til muntlig eksamen.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen. 

Vurderingsform

Eksamen består av to deler. 

 • Del 1 (16 studiepoeng) er en skriftlig, individuell fordypningsoppgave etter fullført veiledningspraksis, 4000 ord. Fordypningsoppgaven må være levert før studenten får anledning til å ta deleksamen 2. 
 • Del 2 (8 studiepoeng) er en individuell, praktisk muntlig eksamen som består av 2 deler:
 • veiledning ut fra utdelt veiledningsgrunnlag (ca. 15 minutter). 
 • muntlig begrunnelse for valg av veiledningsstrategier med utgangspunkt i litteratur (ca. 15 minutter). 

Vurderingsuttrykk 
Bestått/ikke bestått. 

Begge deleksamene må være bestått før emnet kan bestås. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler