Hopp til innhald

VPL5-209 Helsefag

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhald og oppbygging

Emnet skal gje studentane kunnskap og ferdigheiter i å yte forsvarleg helsehjelp til menneske i ulike situasjonar. Ferdigheiter i helsefaglege prosedyrar står sentralt. I tillegg får studentane kunnskap om forvaltning av pleie og omsorgstenester i kommunal sektor.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har/kan kandidaten:

Kunnskap:

 • har brei kunnskap om fysiske konsekvensar og endringar knytt til høg alder
 • har brei kunnskap om pleie og omsorgsbehov
 • har kunnskap om førebygging og behandling av helseproblem
 • har kunnskap om, og kan gjere greie for helsefaglege prosedyrar
 • har kunnskap om, og kan gjere greie for prinsipp i førstehjelp
 • har kunnskap om sentrale lover, reglar og sakshandsaming på helserettens område i kommunal sektor
 • kjenner til forsking- og utviklingsarbeid innan helsefaglege emne

Ferdigheiter:

 • kan beherske relevant fagleg og praktisk utstyr og tekniske hjelpemiddel
 • Kan anvende fagleg kunnskap til å identifisere, vurdere, grunngje samt dokumentere behov for helsehjelp

Generell kompetanse:

 • kan formidle kunnskap om ulike sjukdommar og helseplager og kan vise både munnleg og skrifteleg korleis desse kan forståast og løyast
 • kan samarbeide med andre studentar og dele synspunkt, erfaringar og kunnskap frå helsefaglege tema

Krav til forkunnskapar

Alle emne frå første studieår må vere greidde for å kunne framstille seg til eksamen.

Undervisnings- og læringsformer

Det vert nytta ulike undervisnings-og læringsformer i emnet: Førelesingar, seminar, arbeid i gruppe, rettleiing, munnleg og skriftleg framstilling, individuelt arbeid, ferdigheitstrening, digitale verktøy.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Kartlegge og legge til rette for forbetring av helseproblem. Skrifteleg oppgåve, 2000 ord.
 • Praktisk test i helsefaglege prosedyrar
 • Arbeidskrav i juss

Vurderingsform

Individuell heimeeksamen. Varigheit: ei veke.

Bokstavkarakterar