Hopp til innhald

BFY114 Anatomi 2

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Emnet tar utgangspunkt i rammeplanens del 1A; Anatomi. Det forventes at studentene også skal anvende kunnskaper fra Anatomi 1 under dette emnet.

 • Menneskekroppens ulike strukturer, og disses innbyrdes avhengighet.
 • Columnas og thorax¿s osteologiske oppbygning, alle ledd, muskler involvert i respirasjon, bevegelser og funksjon, samt overflateanatomi i disse områdene.
 • Kraniets osteologi, ledd, muskler og bevegelser, samt perifere nerver og overflateanatomi.
 • Bekkenbunn: Muskler og nerver, samt viscera.
 • Abdominale viscerea; struktur, funksjon og beliggenhet.
 • Lunger og hjertets anatomi.
 • Funksjon og struktur i sentralnervesystemet: Hjernens inndeling i hovedområder inklusive; Medulla spinalis, med viktige opp- og nedstigende baner. Hjernestamme, med baner, kjerner og hjernenerver. Cerebellums funksjon og forbindelser. Diencephalons kjerneormåder, telencephalons deler (cortex basalganglier). Meninger, ventrikler, cerebrospinalvæske og blodforsyning.
 • Sanseapparatenes oppbygging

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har bred kunnskap om struktur og funksjon i ekstremiteter, trunkus, bekken og hode (skjelett, ledd, muskler, ligamenter, nerver og årer)
 • kjenner til struktur og funksjon i indre organer (hjerte, lunger, fordøyelsesorganer, urinveier, forplantningsorganer og endokrine organer)
 • kjenner til det anatomiske grunnlaget for balanse, hørsel, syn, lukt og smak
 • har kunnskap om struktur og funksjon i sentralnervesystemet

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan identifisere anatomiske strukturer i muskel/skjelettsystemet ved overflatepalpasjon
 • kan beherske funksjonell anatomi

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan formidle samspillet mellom kroppens strukturer og funksjon utfra en forståelse av kroppen som en funksjonell enhet

Krav til forkunnskapar

BFY113

Undervisnings- og læringsformer

Studenten har ansvar for egen studiesituasjon og læringsprosess. Det legges opp til stor grad av studentansvar og egenaktivitet. Det forutsettes at tema fra dette emnet integreres i arbeid i grupper og seminar.

Det tilrettelegges for følgende arbeidsformer:

 • Forelesninger
 • Ferdighetstrening i form av 2x preparatundervisning

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 3 interaktive tester

Hver test tar 20-30 min og studentene har 3 forsøk. 70% må være riktig for å få godkjent resultat. Arbeidskravene er gyldig i 3 semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen under tilsyn
4 timer

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Gjennomføres etter samme mal som ordinær eksamen

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel