Hopp til innhald

BFY132 Rørslelære

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Dette emnet skal gjøre studentene kjent med hvordan egenskaper hos individet og forhold i omgivelsene kan innvirke på bevegelse og funksjon. Emnet skal også gi grunnlag for å forstå og analysere bevegelse og funksjon ut fra ulike teorier og modeller for bevegelsesutvikling, -læring og -kontroll.

Emnet inneholder element fra rammeplanens hovedemner:
3A: Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse
3B; Biomekaniske aspekter ved bevegelse
3C; Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring

Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse
Sentrale element i noen bevegelsessystemer som grunnlag for å forstå kropp og bevegelse som sentrum for erfaring, livshistorie og kultur.

Biomekaniske aspekter ved bevegelse:
Bevegelsesanalyse og anvendt biomekaniske prinsipper i praktisk arbeid.
Definisjon og bruk av begreper knyttet til statikk og dynamikk, kraft, vektor, vekt, trykk, kompresjon, bevegelsesakse, dreiemoment, momentarm, momentpunkt og mekanisk system.
Vurdering av posisjon og dens betydning for understøttelsesflate og belastning på ulike strukturer.
Vurdering av dreiemoment i ulike posisjoner over ulike ledd. Vurdering av tyngdepunkt og tyngdelinjens forskyvning ved endret posisjon.
Vurdering av grad av kompresjon i et gitt ledd i ulike posisjoner.
Bruk av begrepene friksjon og akselerasjon.
Beregning av krefter som oppstår i muskler og ledd under statiske forhold og i bevegelser der det ikke foregår stor akselerasjon.
Betydning av sentrale begrep i fysioterapifaget; som kropp, bevegelse/bevegelsesvitenskap, funksjon, helse, sykdom og normalitet

Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring:
Observasjon og registrering ulike typer bevegelser hos seg selv og hos andre.
Observasjon, registrering og beskrivelse av bevegelse hos ulike aldersgrupper.
Analyse og vurdering av ulike bevegelseselementer sett i ulike perspektiv; anatomisk, fysiologisk, biomekanisk, psykologisk og sosiokulturelt.
Vurdering av egen kroppsbevissthet og eget øvelsesbilde.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgene totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har kunnskap om ulike perspektiver på funksjon og bevegelse
 • kjenner til krefter som virker på og i kroppen
 • har kunnskap om forhold som virker oppbyggende og nedbrytende på kroppens strukturer
 • kjenne til generell patologiske endring i ulike vevstyper
 • har kunnskap om oppbygning av- og egenskaper ved vevstyper som inngår i kroppens bevegelser
 • kan beskrive særtrekk ved noen bevegelsessystemer
 • kan beskrive sentrale trekk i motorisk utvikling i et livsløpsperspektiv
 • kjenner til teorier for og definisjoner av motorisk utvikling, læring og kontroll

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan observere, beskrive og analysere bevegelse og funksjon ut fra ulike perspektiver
 • kan finne og vurdere plassering av et legemes tyngdepunkt, tyngdelinje og understøtteflate avhengig av stilling og fordeling av masse
 • kan anvende begrepet mekanisk enhet i ulike kroppsstillinger
 • kan anvende kunnskap om muskel- og nevrofysiologi i vurdering av bevegelse og stiliinger
 • kan bruke loven om likevekt som utgangspunkt for beregning av krefters størrelse og virkning
 • kan bestemme en krafts momentarm i forhold til en valgt omdreiningsakse
 • kan utføre beregning og vurdering av krefters størrelse, retning og virkninger
 • kan addere og dekomponere krefter ved hjelp av grafisk metode eller annen valgt metode.

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i bevegelsesanalyse og kan anvende biomekaniske prinsipper i praktisk arbeid
 • kjenner til fysiske lover og betraktningsmåter som grunnlag for å vurdere biomekaniske aspekter ved ulike stillinger og bevegelser

Tilrådde forkunnskapar

 • Grunnleggende fysikk/mekanikk og matematikk fra videregående skole
 • Kunne løse ligninger med en ukjent
 • Forståelse for vektorregning
 • Forståelse av kraft og krefters virkning
 • Forståelse av Newtons bevegelseslover

Undervisnings- og læringsformer

Det legges til rette for studentaktive læringsformer og studenten har stor grad av ansvar for egen studiesituasjon og læringsprosess og et medansvar i læringsprosessen for medstudenter. Det forutsettes at tema fra dette emnet integreres i arbeid i basisgrupper og andre emner.

 • Forelesninger
 • Oppgaveløsning individuelt/grupper
 • Ferdighetstrening
 • Interaktive tester
 • Selvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 3 Interaktive tester
  • Generell patologi
  • Bevegelsessystemer
  • Biomekanikk

Alle testene har 3 forsøk. Arbeidskravene er gyldig i 3 semestre.
Det er obligatorisk tilstedeværelse i introduksjonsforelesninger og ferdighetstreningen.
Det gjennomføres registrering av tilstedeværelse i obligatoriske deler av studiet og det kreves 80% nærvær.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen under tilsyn
5 timer

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Samme som ordinær

Hjelpemiddel ved eksamen

Vinkelskive, kalkulator og linjal

Meir om hjelpemiddel