Hopp til innhald

BFY142 Undersøking i fysioterapi

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Emnet skal legge grunnlag for å utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i fysioterapiteori og -praksis. Det legges vekt på studentens evne til å anvende prinsipper og teorier for undersøkelsesmetoder, og anvende praktiske kunnskaper og ferdighet i konkrete oppgaver. Det forutsettes at studenten bringer med seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse fra anatomi, fysiologi, bevegelseslære og generelle fysioterapeutiske prinsipper.

Emnet inneholder element fra rammeplanens hovedemner:
1A Anatomi
1B Fysiologi
2B Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
3A Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse
3C Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring
4B Sykdomslære og funksjonshemming
4C Behandling, rehabilitering og habilitering.

Anatomi:
Funksjonell anatomi

Fysiologi:
Kroppens normale fysiologiske prosesser i hvile, under arbeid og ved ulike typer påkjenninger og belastninger.

Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

 • kommunikasjon mellom yrkesutøver og bruker
 • oppøving av evne til samarbeid med medstudenter, pasienter og veiledere

Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse

 • kropp og bevegelse som sentrum og uttrykksfelt for erfaring og levd liv

Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring

 • observasjon, analyse og evaluering av bevegelser hos friske og syke
 • vurdering av utgangsstillinger for undersøkelse ut fra ulike funksjonsproblemer
 • forståelse for kroppens og bevegelsenes betydning for helse og livsutfoldelse

Sykdomslære og funksjonshemming

 • kunnskap om helse og sykdom som sammensatte og komplekse fenomener, og omfatter spesifikk kunnskap om patologiske prosesser som har betydning for bevegelse og funksjon
 • kunnskap om noen patologiske tilstander knyttet til muskel-/skjelettlidelser

Behandling, rehabilitering og habilitering

 • kunnskap om hvordan man foretar en inngående funksjonsundersøkelse for å forstå pasientens problemer.
 • kunnskap om hvordan fysioterapeuten

innhenter relevant informasjon gjennom samtale og undersøkelse av kroppslige forhold

 • tilpasning av ulike undersøkelsesmåter ut fra sykdomstilstand og funksjonsproblem

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kan gjøre rede for grunnlaget for en systematisk fysioterapeutisk undersøkelse med utgangspunkt i plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet
 • kan observere, beskrive og analysere dagliglivets bevegelser ut fra et anatomisk, fysiologisk, biomekanisk, psykologisk, sosiokulturelt og utviklingsmessig perspektiv
 • kan stille en funksjonsdiagnose basert på ICFs begrepsmodell
 • kan beskrive organisering av helsetjenesten med særlig vekt på primærhelsetjenesten/ kommunefysioterapitjenesten

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan begrunne og gjennomføre fysioterapeutiske undersøkelser av pasienter med muskel- og skjelettplager
 • kan bruke ulike instruksjonsformer ved gjennomføring av pasientundersøkelse
 • kan beskrive og anvende funksjonell anatomi i en fysioterapeutisk undersøkelse
 • kan dokumentere fysioterapeutisk virksomhet gjennom journalskriving

Generell kompetanse:
Studenten...

 • møter pasienter på en faglig forsvarlig måte
 • deltar i kommunikasjon og samhandling i et arbeidsfellesskap
 • kan vurdere forholdet mellom de krav som stilles til en person og de ressurser vedkommende innehar
 • kan reflektere over fagutøvelse og identifisere informasjonsbehov
 • kan søke og finne oppdatert kunnskap knyttet til aktuelle fysioterapeutiske problemstillinger
 • kan anvende ulike typer kunnskap i skriftlige notat

Krav til forkunnskapar

BFY122 Grunnleggende fysioterapeutiske prinsipp og BFY132 Bevegelseslære

Undervisnings- og læringsformer

Emnet bygger på kunnskap fra 1.semester. Studenten har ansvar for egen studiesituasjon og læringsprosess og et medansvar i læringsprosessen for medstudenter. Det legges opp til stor grad av studentansvar og egenaktivitet. Det forutsettes at tema fra dette emnet integreres i arbeid i basisgrupper og seminar.

Det tilrettelegges for følgende arbeidsformer:

 • Forelesninger
 • Praktisk ferdighetstrening
 • Interaktive tester
 • Gruppearbeid og muntlige og praktiske seminar
 • Pasientdag med påfølgende journalskriving

Praksis
Praksis i dette emnet består av:

 • Pasientdag/pasientdemonstrasjon på utdanningen. Pasienter med funksjonsproblemer i muskel- og skjelettsystemet inviteres til å delta.
 • 3 uker observasjonspraksis i kommunehelse-/rehabiliteringstjenesten, primært i Helseregion Vest, eller i studentens hjemkommune.

Studentene oppfordres til selv å skaffe seg praksisplass i sin hjemkommune. Praksisansvarlig på utdanningen skal godkjenne praksisplasser utenfor Helseregion Vest. Se "Plan for praksisstudier".

 • Praksis i dette emnet tilsvarer 4 uker arbeid og 6 stp.

Det er obligatorisk tilstedeværelse i introduksjonsforelesninger, ferdighetstreningen, praksisstudier, gruppearbeid og seminar.
Det gjennomføres registrering av tilstedeværelse i obligatoriske deler av studiet

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Gruppebasert journal fra pasientdag
 • Gjennomført 3 ukers observasjonspraksis, kvantitativ vurdering. Minst 90% tilstedeværelse
 • Skriftlig individuelt notat fra observasjonspraksis

Arbeidskravene er gyldig i 3 semestre.

Vurderingsform

Praktisk-metodisk eksamen

 • Student trekker oppgave/kasuistikk fra oppgavesamling som er tilgjengelig i arbeidshefte.
 • Eksamen tar totalt 50 min per student: 10 min forberedelse, 5 min presentasjon, 35 min praktisk undersøkelse på medstudent.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Gjennomføres ved oppstart av neste semester etter samme mal som ordinær eksamen

Hjelpemiddel ved eksamen

Det er ikke anledning til å bruke egne hjelpemiddel/medbrakte bøker.

"Kendall, F.P.& Creary, E.K. (2005): Muscles, Testing and Function with Posture and Pain." vil være tilgjengelig de 10 minuttene studentene har til forberedelse.

Meir om hjelpemiddel