Hopp til innhald

BRP201 2. klinisk praksis - somatisk avdeling

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Praksisstudiene i dette emnet er tilrettelagt på ulike avdelinger ved somatisk sykehus med fokus på menneske som helhet. Studenten skal gjennom aktiv, veiledet og selvstendig deltakelse utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i grunnleggende omsorg, pleie og behandling av pasienter. Kommunikasjon og etikk, sikker legemiddelhåndtering og pasientobservasjon er også sentrale temaer som vektlegges i dette emnet. Praksisemnet skal gjøre studenten i stand til å ivareta omsorg og pleie for pasienter med ulike tilstander ved radiologisk avdeling. Emnet inneholder følgende delemner fra rammeplanen:

1B Sykdomslære og mikrobiologi

2E Psykologiske og pedagogiske emner

3A Pasientomsorg og sykepleie

3D Informasjonsteknologi i helsetjenesten

3G Kvalitetsutvikling

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kan identifisere pasienters individuelle behov for grunnleggende pleie og omsorg
 • har kunnskaper om praktiske prosedyrer som stell av pasient, sengeredning, BT, puls, temperatur, respirasjonsfrekvens, injeksjoner sterile prosedyrer og andre prosedyrer som utføres ved aktuell avdeling.
 • har bred kunnskaper om hygieniske prinsipper i forhold til pasient og utstyr
 • har bred kunnskaper om forsvarlig legemiddeladministrering

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan formidle egen kompetanse og vurdering til samarbeidende profesjonsgrupper
 • kan anvende hygieniske prinsipper i forhold til mennesket og teknologi (pasient og utstyr, håndhygiene, smittebarrierer, rent-urent-sterilt)
 • har kunnskap om beredskap i forbindelse med akutte situasjoner og kjenne til nødvendig beredskapsutstyr
 • viser respekt og empati ovenfor pasienter i ulike livsfaser, sykdomstilstand, sosial og kulturell bakgrunn
 • demonstrerer forsvarlig legemiddeladministrering
 • kan beherske prosedyrer som: stell av pasient, sengeredning, oppgaver vedrørende eliminasjon, BT, puls, temperatur, respirasjonsfrekvens, injeksjoner, sterile prosedyrer.
 • kan utføre observasjoner av kroppens vitale funksjoner, oppdage evt. endringer, iverksette handling og dokumentere handling
 • kan forberede og veilede pasienter som skal til undersøkelse eller behandling
 • kan planlegge, organisere og dokumentere eget arbeid
 • kan identifisere informasjonsbehov basert på praksisnære situasjoner
 • kan utføre søk i tilgjengelige oppslagsverk etter retningslinjer, systematiske oversikter samt primærstudier

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i samarbeidende profesjoners kompetanse og vurderingsgrunnlag
 • kan reflektere over egen praksis og begrunne egne handlinger ut fra teoretisk, praktisk og etisk kunnskap
 • har forståelse for ulike helsefaglige profesjoners rolle og funksjon innen helsetjenesten
 • kan etablere god kommunikasjon og samarbeide med pasienter, pårørende og kolleger innen eget fag og tverrfaglig
 • kan reflektere over egen praksis og begrunne egne handlinger ut fra teoretisk, praktisk, juridisk og etisk kunnskap
 • kan gjøre reder for ulike helsefaglige profesjoners rolle og funksjon innen helsetjenesten
 • kan reflektere over relevante spørsmål innen egen yrkesutøvelse og over samspillet med, for og rundt pasienten

Krav til forkunnskaper

Studierett på bachelor i radiografi ved HVL

Undervisnings- og læringsformer

Studenten skal ha 30 timer praksis per uke i somatisk avdeling. Lunsjpauser og arbeidskrav kommer i tillegg.

Praksisstudiene skal være planlagte og målrettede, samtidig som studentens læring knyttes til det situasjonsbestemte i praksis. Studenten veiledes av sykepleier og følges opp av en kontaktlærer fra utdanningen. Før praksis skal studenten skrive en statusrapport. Tid til forberedelse før praksis og refleksjon over praksis inngår i emnet. Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) kan være inkludert i denne praksisperioden.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk nærvær minimum 90%.
 • Skriftlig arbeidskrav. Besvarelsen skal være på 1500 ord +/- 10 %. Dersom arbeidskravet ikke godkjennes må revidert arbeidskrav leveres inn til kontaktlærer innen 1 uke etter tilbakemelding er gitt. Studenten har totalt to forsøk.
 • Ukentlig innlevering av individuell plan. Veileder og kontaktlærer skal ha innsyn i iindividuell plan og anvende den aktivt i veiledningssituasjoner.
 • Skriftlig egenevaluering på vurderingsskjemaet.

De obligatoriske arbeidskrav er gyldige i aktuelt semester.

Vurderingsform

Praksisvurdering
All praksis er obligatorisk og nærvær mindre enn 90 % gir ikke bestått praksis. Den læring som forekommer på de respektive praksissteder er knyttet til selve utøvelsen av radiografyrket og dermed vanskelig å tilegne seg andre steder.

Kriteriene for bestått praksis er uttrykt ved læringsutbyttebeskrivelser. Studenten vurderes i forhold til grad av oppnådd læringsutbytte og dokumenteres ved hjelp av vurderingsskjemaet.

Det er kontaktlærer som har ansvar for at praksisvurdering blir gjennomført. Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest 3 uker før avsluttet periode, få en skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt (Forskrift til Rammeplan for radiografutdanning, 2005, § 5).

Vurderingsuttrykk
Vurderes til bestått/ikke bestått

Gjennomføring av ny praksisperiode
Vurderes praksis til ikke bestått vil ny praksisperiode i sin helhet bli tilrettelagt i samme tidsrom året etter.