Hopp til innhald

BSD210 Sykepleiefaget og yrkesgrunnlag i spesialisthelsetjenesten inkludert praksisstudier i sykehus, medisinsk fokus

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Sykepleiefaget og yrkesgrunnlag i spesialisthelsetjenesten inkludert praksisstudier i sykehus, medisinsk fokus.

 • Åtte uker praksis i medisinsk avdeling
 • Sykepleiers møte med pasienter i medisinsk avdeling
 • Ulike temaer innenfor medisinsk sykepleie
 • Dokumentasjonssystemer i sykepleie
 • Faglig forsvarlighet og kvalitetsutvikling
 • Sykepleiefilosofi og teori
 • Vitenskapsteori og kunnskapsbasert praksis
 • Etikk og yrkesetiske dilemma
 • Krise- og mestringsstrategier ved kritisk, akutt og kronisk sykdom
 • Helsepsykologi
 • Praktisk pedagogikk, undervisningsprinsipp og metoder
 • Kommunikasjon mellom yrkesutøver og pasient
 • Flerkulturell kompetanse
 • Juridiske rammer for yrkesutøvelse i spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeid i spesialisthelsetjenesten og mellom ulike nivåer i helsetjenesten

Åtte uker praksis i medisinsk avdeling. Praksisperioden blir tidfestet i hele uker, fordi praksis følger ordinær turnus. 

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har grunnleggende kunnskap om sykdom og behandling i medisinsk avdeling og betydningen dette har for sykepleieutøvelsen
 • har kunnskap om hvordan pasienter og pårørende kan erfare sykdom, sykepleie og medisinsk behandling
 • har relevant kunnskap om rammebetingelser for sykepleieutøvelse i helseforetaket
 • kan identifisere sentrale akademiske tradisjoner for å beskrive sykepleie

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan observere og vurdere vitale tegn, symptomer, virkning og bivirkning ved akutt og kronisk sykdom og behandling i en medisinsk sykehusavdeling.
 • kan dokumentere sykepleie i tråd med juridiske bestemmelser
 • kan gjennomføre og dokumenterer behandling forordnet av lege
 • kan delta i tverrprofesjonell samhandling både innad i sykehuset og i forbindelse med utskriving av pasienter til andre helsetjenester
 • kan lage datasamling av et pasientforløp
 • kan gjennomføre grunnleggende medisinsk- tekniske prosedyrer
 • kan utføre korrekt medikamenthåndtering
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan anvende fagkunnskap for å vurdere behovet for sykepleie i en medisinsk sykehusavdeling
 • kan begrunne, iverksette og evaluere sykepleietiltak overfor pasienter og pårørende
 • kan utøve faglig skjønn og handle i overensstemmelse med sykepleiernes yrkesetiske retningslinjer
 • kan opptre faglig forsvarlig i sårbare pasientnære sammenhenger
 • kan anvende pedagogiske prinsipper for informasjon, undervisning og veiledning.
 • kan arbeide systematisk og kontinuerlig for å lindre og forebygge symptomer, skade eller sykdom

Krav til forkunnskaper

Emne BSD120, BSD130, BSD140 må være bestått før studentene påbegynner emnet. Emnene BSD100 og BSD150 må være bestått før studenten kan påbegynne praksis.

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Studiegrupper
 • Praksisstudier i klinikk og på øvelsespost
 • Selvstudie
 • Klinikk

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før kandidaten får vurdert sin praksis:

 • Pedagogisk pleieplan må være godkjent før studentene får vurdert sin praksis.
 • Ansvar for klinikk og deltakelse på medstudenters klinikk

Vurderingsform

Praksisvurdering
Praksisstudiene vurderes kontinuerlig og med endelig vurdering i slutten av praksisperioden. Studentenes tilstedeværelse i praksis er vanligvis 7,5 timer per vakt (30 timer pr. uke). Fravær registreres på det enkelte praksissted og føres på vurderingsskjemaet.

Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest 3 uker før avsluttet periode få en skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som helt klart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt.

Vurderingsuttrykk
Bestått / ikke bestått

Gjennomføring av ny praksisperiode:
Ved ikke bestått praksisstudier tilrettelegges det for at studenten kan ta praksis om igjen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler