Hopp til innhald

BSD220 Sykdomslære og farmakologi

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Pediatri (barnesykdommer) Gynekologi (kvinnesykdommer) Ortopedi og Traumatologi Legemidler ved anestesi Onkologi (kreftsykdommer): Forekomst, nomenklatur, årsaker, stadieinndeling, diagnostisering, symptomer og tegn, komplikasjoner, behandling og prognose Legemidler mot kreft (cytostatika) Øyesykdommer og øre-, nese- og halssykdommer

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

  • har kunnskap om patofysiologiske prosesser slik at han kan identifisere pasientenes behov og velge og begrunne tiltak.
  • har kunnskap i patofysiologi og sykdomslære slik at han kan undervise pasienter og pårørende om behandling og diagnostiske metoder
  • har kunnskap om de viktigste sykdommer, deres årsaksforhold, sykdomsprosess, symptomer, behandling og prognose.
  • kan redegjøre for hvordan legemidlene tas opp i kroppen og de generelle mekanismene bak deres virkning
  • har kunnskap om den farmakologiske behandling av de ulike sykdommer, inkludert kunnskap om de ulike medikamentgruppers virkninger, bivirkninger og interaksjoner

Ferdigheter: Studenten...

  • kan anvende kunnskaper fra medisinske fag i sine sykepleiefaglige vurderinger og tiltak
  • kan håndtere medikamenter etter gjeldende retningslinjer

Generell kompetanse: Studenten...

  • har kunnskap om sykdomsprosesser i relasjon til samfunnsmessige prosesser, herunder epidemiologi for infeksjonssykdommer og livsstilssykdommer, og mulighetene for å forbygge disse
  • har grunnlag for vedlikehold og videreutvikling av kunnskaper i patofysiologi og farmakologi for å forstå nye behandlingsformer og diagnostiske metoder

Krav til forkunnskaper

Bestått 1. studieår. Emnet må være bestått før studenten kan få godkjent andre praksisperiode i andre studieår.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger Det gis tilbud om forelesninger i utvalgte emner i sykdomslære, farmakologi. Farmakologi er i dette emnet integrert med sykdomslæreundervisningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Skriftlig eksamen under tilsyn. 3 timer.

Vurderingsuttrykk: Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler