Hopp til innhald

BSD230 Helsefremmende og forebyggende arbeid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Sykepleie er et internasjonalt yrke med en felles historie og felles etiske retningslinjer. Med globalisering ser man et økt omfang av prosesser som migrasjon og internasjonalt samarbeid. Dette presenterer sykepleiefaget for en utfordrende kontekst både i form av et skiftende sykdomsbilde og i form av et økende etnisk, religiøst og kulturelt mangfold i norsk helsevesen.

Folkehelsen og det norske helsesystemet påvirkes i stadig sterkere grad av globale forhold. Infeksjonssykdommer og risikofaktorer kjenner ingen landegrenser og er dermed felles globale utfordringer. Norge har lange tradisjoner for et sterkt og levende engasjement i internasjonale helsespørsmål. I tillegg til bistand, har den norske regjeringen de senere årene trappet opp støtten til internasjonale organisasjoner og initiativer som arbeider med helse i lav- og middels inntektsland.

 

Sykepleie omfatter tiltak for å fremme helse og forebygge sykdom hos friske og utsatte grupper i befolkningen. Det kreves kunnskap om sammenhenger mellom helse og sykdom i et individ- og samfunnsperspektiv.

Befolkningens helse avhenger av faktorer på individ-, lokal- og samfunnsnivå.  Samarbeid og samhandling med pasient, bruker og aktører i ulike fagfelt er derfor sentralt i det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

Formålet med emnet er å utvide studentenes kunnskap og stimulere en interesse for transkulturell sykepleie og global helse. Emnet fokuserer på hvordan sykepleier kan få til en helsefremmende og forebyggende tilnærming i møte med pasient og pårørende samt i forhold til friske og utsatte grupper i befolkningen.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten....

 • har kunnskap om globale helseutfordringer, og ha innsikt i hvordan disse påvirker utøvelsen av sykepleie
 • kjenner til politiske prioriteringer i helsevesenet og betydningen av disse
 • har innsikt i hvordan migrasjon påvirker helse og bruk av helsetjenester
 • har innsikt i at kultur og bakgrunn har betydning for utøvelse av sykepleie
 • kan argumentere kunnskapsbasert for et standpunkt
 • kan gjøre rede for betydningen av helsefremmende og forebyggende arbeid i møte med friske og utsatte grupper i befolkningen
 • kjenner til helsefremmende og forebyggende arbeid i lys av samhandlingsreformen i egen kommune
 • kjenner til svangerskaps- og   barselomsorg
 • kjenner til helsesøsters arbeid
 • kjenner til og gjøre bruk av folkehelseloven

Ferdigheter

Studenten...

 • kan kartlegge helsefremmende og forebyggende arbeid i egen kommune
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere et undervisningsopplegg relatert til forebyggende helsearbeid
 • kjenner til betydningen av politiske føringer og lovgivning

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i kulturens betydning for opplevelsen av helse og sykdom og for utøvelse av sykepleie
 • kan overføre erfaringene fra kulturell forståelse, global helse, helsefremmende og forebyggende arbeid til pasientarbeid både innen spesialist- og kommunehelsetjenesten inkludert psykisk helsevern og rusomsorg

Krav til forkunnskaper

Bestått 1. året

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger

Studiegrupper

Kollokviegrupper

Prosjektarbeid

Praksis

Obligatorisk læringsaktivitet

Tilstedeværelse i undervisning og deltagelse i studiegrupper.

 • Refleksjonsnotat rundt tilegnede kunnskaper på fødeavdeling eller helsestasjon av betydning for sykepleieutøvelsen. Max 2 sider

2.      Prosjektarbeid:

a)      Kartlegging av helsefremmende og forebyggende aktiviteter i egen kommune/ bydel. Vurder funnene i et folkehelseperspektiv. 

b)      Ta utgangspunkt i en målgruppe, for eksempel barn, eldre, flyktninger, fattige, rusavhengige eller reumatikere. Vurder hva det helsefremmende og forebyggende tilbudet betyr for denne gruppen. Det forventes at man tar kontakt med målgruppen.

c)      Gjennomføring av undervisning relatert til helsefremmende og forebyggende                   

      arbeid for aktuell målgruppe.

Prosjektrapporten:

Det skal utarbeides en prosjektrapport i 2 deler. Den første delen skal være på ca. 500 ord

(i tillegg til undervisningsmateriell) og skal leveres og godkjennes før undervisningsdagen.

Del 2 skal være på ca. 2500 ord og leveres senest 1 uke etter at prosjektperioden er avsluttet.

 

Del 1:

Presentasjon av valgte målgruppe og tema.

·         Beskrivelse av plan for undervisningen.

·         Plan for hvordan den enkelte student skal delta i gjennomføringen av prosjektet.  Hva skal gjøres, av hvem, hvordan og når?

·         Undervisningsmateriell legges ved.

 

Del 2:

·         En kort presentasjon og vurdering av helsefremmende og forebyggende aktiviteter i kommunen.

·         Presentasjon og vurdering av valgte målgruppes tilbud. Vurdering tar utgangspunkt i aktuell litteratur og forskning.

 •          Pedagogiske vurderinger av prosjektet med begrunning for valg av pedagogisk teori, prinsipper og metoder.

·         Evaluering av gruppeprosessen og gruppemedlemmenes rolle.

Studentene skal ha veiledning, og kan få veiledning av studiegruppeleder inntil 3 ganger. Undervisningen gjennomføres lokalt etter avtale med mottager og studiegruppeleder. Studiegruppeleder er til stede ved gjennomføring av undervisning.

 

De obligatoriske arbeidskravene må være godkjent før studenten får fremstille seg til eksamen i emnet.

Vurderingsform

Eksamen 1: Muntlig fremlegg

Hver gruppe trekker en oppgave basert på tema fra pensumlitteratur og forelesninger som vil bli gitt i modulen.

Studentene utarbeider et muntlig fremlegg som skal presenteres i uke 3, 2017.

Fremleggene skal være på 15 minutter, og det vil bli avsatt 5 minutter umiddelbart etterpå til spørsmål og kommentarer fra medstudenter. 

Eksamen vurderes av 2 interne sensorer til bestått/ikke bestått.

Eksamen 2: Rapport fra pedagogisk prosjekt.

Skal inneholde både fagkunnskapene som skal formidles og de pedagogiske begrunninger og vurderinger som er gjort før gjennomføring av undervisning.

Prosjektrapporten vurderes til bestått/ ikke bestått, og vurderes av en intern sensor.¿

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tilgjengelige

Mer om hjelpemidler