Hopp til innhald

BSSV3 Samfunnsvitenskap for sykepleie i hjemmebasert omsorg, psykisk helsevern og helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet BSSV3 er det tredje emnet i samfunnsfag og bygger på BSSV1, BSSV2, FELLES-1, FELLES-2 og FELLES-3.

Emnet omfatter juridiske, politiske og sosiokulturelle perspektiver for utviklingen av tjenestene innen psykisk helsevern, hjemmebasert omsorg, og helsefremmende- og sykdomsforebyggende arbeid.

Det faglige tyngdepunktet i emnet er en helhetlig forståelse og anvendelse av samfunnsfag relatert til sykepleierens funksjoner i ulike arbeidsfelt. Støttefagene juss, psykologi, antropologi og statsvitenskap påvirker fagforståelsen og fagutøvelsen i sykepleie. Innovasjon, endring, ledelse, administrasjon og faglig identitet og rolle er også viktige områder.

Sykepleiefaget utøves i hovedsak mellom pasient og hjelper, men påvirkes også av forhold på et overordnet nivå. Demografiske endringer har skapt et multikulturelt samfunn som gjør at vi må tilpasse helsetjenestene til mangfoldet i samfunnet. Kvalitet i helsetjenesten skal blant annet sørge for likeverdige og rettferdige helsetjenester. Krav til pasient- og brukermedvirkning utfordrer tjenestene og påvirker måten vi organiserer og utøver helsetjenestene. Tjenestene skal legge til rette for at pasienter/brukere blir aktivt involvert i sin egen helsefremmende prosess og dermed kan bedre og bevare egen helse.

Sykepleiefaget og betingelsene for utøvelse av faget vil være i stadig endring, og vi som profesjon må skape en kultur for endring og innovasjon.

Helsepsykologi og pedagogikk 

Emnet bygger på utviklingspsykologi, stress- og krisepsykologi. Det tar opp traumepsykologi, metoder og teorier som benyttes i helsepsykologi der hovedmålsettingen er å bedre enkeltindividers kontroll over eget liv og helse:

 • Læring og mestring
 • Empowerment
 • Påvirkning og helsekommunikasjon
 • Brukermedvirkning

Kommunikasjon og samhandling Emnet fokuserer på utforskende og endringsorientert kommunikasjon

 • Tverrkulturell og tverrfaglig kommunikasjon
 • Konflikthåndtering
 • Motiverende samtale som en metode som fremmer endring på brukers vilkår

Sosiologi og sosialantropologi Emnet tar opp temaer innen medisinsk sosiologi/antropologi og institusjonssosiologi. Det fokuseres på sosiale, klassemessige og kulturelle faktorers betydning for utvikling, forebygging og behandling av sykdom og helse, og på institusjonen som ramme for medisinsk virksomhet:

 • Samspill mellom individ, familie og samfunn
 • Sosial marginalisering, fremmedgjøring og sosiale nettverk
 • Migrasjon, helse og kultur
 • Institusjonalisering

Stats og kommunalkunnskap / helse og sosialpolitikk Emnet tar opp endringer i velferdsstaten og privat/offentlig ansvar og omsorg og de juridiske, politiske og administrative rammebetingelser for hjemmebasert omsorg, psykisk helsevern og forebyggende helsearbeid:

 • Kommunehelsetjenesteloven i hjemmesykepleie, helsestasjon, skolehelsetjeneste og miljørettet helsevern
 • Psykisk helsevernloven
 • Pasientrettighetsloven om brukermedvirkning, samtykke, motstand og samtykkekompetanse
 • Individuell plan som verktøy for planlegging og gjennomføring av behandlingsopplegg og rehabilitering.
 • Samhandlingsreformen
 • Folkehelseloven

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kan gjøre rede for marginaliseringsprosesser og andre samfunnsmekanismers betydning for utvikling av helse og uhelse
 • har forståelse for helsefremmende sykepleie i et samfunnsperspektiv
 • har kunnskap om traumer
 • har kunnskap om samarbeider og kommuniserer empatisk med pasient, pårørende og kollegaer
 • kan identifisere psykososiale og kulturelle faktorers betydning for utvikling og håndtering av sykdom og lidelse, og for helsefremming, forebygging, behandling og rehabilitering
 • har kunnskap og forståelse av endrings- og innovasjonsprosesser
 • har kunnskap om menneskerettighetene som et fundament for retten til helsetjenester

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan finne og identifisere risikofaktorer knyttet til migrasjon
 • kan informere, undervise og veilede mangfoldet av pasienter og pårørende individuelt og i grupper om tiltak som kan redusere lidelse, forebygge sykdom og fremme helse
 • kan reflektere over spenningen mellom makt og avmakt i sykepleieutøvelsen, og forvalter makt knyttet til egen rolle på en faglig forsvarlig måte
 • kan uttrykke seg skriftlig og muntlig om sykepleiefaglige utfordringer i et samfunnsperspektiv
 • kan anvende forskningsresultater og øvrig akademisk litteratur i skriftlige og muntlige fremstillinger.
 • kan anvende organisasjonskompetanse og har en bevisst holdning til rammer for sykepleietjenesten

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i psykologiske og pedagogiske metoder som benyttes i behandling / rehabilitering og/eller i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • kan vurdere Samhandlingsreformens innvirkning på pleie- og omsorgsnivå
 • kjenner helse- og sosialpolitiske prioriteringer, lovverk, forskrifter og avtaler som regulerer helse- og sosialsektorens virkefelt

Krav til forkunnskaper

Bestått 2. studieår.

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført og bestått FELLES-1,2 og 3

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Studiegruppe
 • Gruppearbeid (fellesundervisning FHS)
 • Selvstudie

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Dokumentert deltagelse i studiegruppe.

Obligatorisk arbeidskrav er gyldig i to påfølgende semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Eksamen
Muntlig eksamen i form av posterpresentasjon.
Studentene skal i grupper utforme en poster. Hver gruppe får 10 min til å presentere sin poster. Poster skal følge krav til posterfremlegg (publisert på Canvas) og skal inneholde et abstract på max 300 ord.

 • Gruppene arbeider med gitte dagsaktuelle helsepolitiske og samfunnsvitenskapelige tema
 • Besvarelsen skal reflektere kunnskap, begreper og teorier fra pensumlitteratur
 • Besvarelsen skal være skrevet i samsvar med gjeldende retningslinjer for komposisjon av et skriftlig arbeid

Vurderingsuttrykk
Bestått / Ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler