Hopp til innhald

BVP5-312 Forskingsmetode, psykisk helse og barnevern

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Felles med bachelor i vernepleie og sosialt arbeid. Studentene får undervisning i forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk. Denne delen inneholder kunnskap om sentrale vitskapsfilosofiske retninger og metoder for innsamling og analyse av data. Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) er et flerfaglig samarbeid med andre profesjonsutdanninger ved høgskulen. Tema er barn i utsette livssituasjoner.

I den studiespesifikke delen får studentene kunnskap om perspektiv på barn og unge si psykisk helse, familiearbeid og en innføring i de delene av velferdsretten som har relevans i arbeid med psykisk helse og rus.

Læringsutbytte

Felles læringsutbytte for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie

Etter gjennomført emne har/kan kandidaten:

Kunnskap:

 • Kunnskap om forskningsprosessen
 • Kjennskap til forskningsetiske retningslinjer
 • Kunnskap om vitskapsteoretiske problemstillinger og kunnskapsteoretiske posisjoner

Ferdighet:

 • Kunne identifisere trusler mot etiske grunnverdier, og reflektere over væremåter i lys av sosialfagprofesjonenes krav til fremtoning og etisk forsvarlig handling

Generell kompetanse:

 • Kunne vurdere det metodiske grunnlaget i kvalitative og kvantitative forskningsundersøkelser

Studiespesifikke læringsutbytte

Etter gjennomført emne har/kan kandidaten:

Kunnskap:

 • Kunnskap om sammenhengen mellom strukturelle forhold, kultur og psykisk helse blant utsette barn og unge.
 • Kunnskap om profesjonelle familiesamtaler
 • Kjennskap til tvangsparagrafene i arbeid med psykisk helse og rus
 • Kunnskap om krav til utforming av vedtak i barnevernet etter Lov om barnevern

Ferdighet:

 • Bruke familieperspektiv på barn og unge sin psykiske helse
 • Kunne utforme vedtak etter Lov om barnevern

Generell kompetanse:

 • Bruke tilnærmingsmåter og perspektiv på psykisk helse til å forstå barn og familier i utsette livssituasjoner og grunngi handlingsalternativ