Hopp til innhald

ELE101 Elektrofag II

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen fagfeltet elektro.

Emnet omhandler grunnleggende analyseteknikker i tidsplan og frekvensplan. Emnet inneholder grunnleggende innføring i halvlederteori, og bruk av halvlederkomponenter og kretser innen elektronikk.

Teknikker for analyse av vekselstrømkretser. Impedans. Komplekse tall og viserdiagram benyttes. Beregning av aktiv og reaktiv effekt. Enkle transformatorer. Beregning av strøm, spenning og effekt i balanserte 3-fase kretser.Bruk av Laplacetransformen i kretsanalyseSteady-state, transientanalyse, transferfunksjonenBruk av halvlederkomponenter som dioder, transistoren og operasjonsforsterkeren. Frekvensrespons. Filtre. Grunnleggende forsterkerteknikker Det periodiske system. Faststoffysikk Halvlederteori. PN-overgang. Nanoteknologi.

Praktisk laboratoriearbeid er sentralt i kurset. Beregnings-, simulerings-, analyseverktøy blir benyttet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Kandidaten har kunnskap om elektriske og magnetiske felt, inngående kunnskap om elektriske komponenter, kretser og systemer.

Ferdigheter

  • Kandidaten kan arbeide i relevante elektrolaboratorier og behersker aktuelle metoder og verktøy
  • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.
  • Kandidaten behersker grunnleggende målemetoder og feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

Generell kompetanse

  • Kandidaten kan formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

  • ELE100 Elektrofag I
  • MAT100 Grunnleggende matematikk for ingeniører

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Laboratoriearbeid. Regneøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

6 laboratorieoppgaver med obligatorisk fremmøte på laboratoriet.

5 innleveringer, hvorav 4 må være godkjente.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kunngjøres ved semesterstart

Mer om hjelpemidler