Hopp til innhald

FHA912 Kostholdsarbeid i samfunnet

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Dette er emne 9 i Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på fysisk aktivitet og helsefremmende arbeid. Emnet skal gjennom temaforelesninger og prosjektarbeid gi innsikt og praktisk erfaring i anvendelse av teori, empiri og helsefremmende strategier med vekt på kosthold i befolkningen, inkludert prosjektplanlegging, implementering og evaluering av helsefremmende tiltak.

 • Prinsipper og strategier for helsefremmende og forebyggende kostholdstiltak
 • Planlegging, implementering og evaluering av helsefremmende kostholdstiltak
 • Fortolkning og formidling av kostholdsinformasjon
 • Sosialt entreprenørskap
 • Sosiale og kulturelle barrierer i kostholdsarbeid
 • Helsefremmende kostholdsarbeid for ulike målgrupper
 • Kostholdsarbeid ved sosial markedsføring
 • Globale kostholdsutfordringer og helsefremmende arbeid
 • Kritisk lesing av vitenskapelige kostholdsrelaterte artikler og rapporter
 • Tilnærming til målgrupper og arenaer for helsefremmende kostholdsarbeid
 • Planlegge og gjennomføre et studentdrevet seminar hvor arbeidskrav 1 presenteres. Seminaret er et felles samarbeid med FHA812.

Læringsutbytte

Studenten ved avsluttet emne:

 • kan gjøre rede for sentrale trekk ved prinsipper og strategier for implementering av helsefremmende kostholdstiltak
 • har inngående kunnskap om hvordan kostholdet påvirkes av livsstil og miljø
 • kan beskrive kostholdets betydning for helse og hvordan legge til rette for et helsefremmende kosthold til ulike målgrupper
 • har inngående kunnskap om matens og måltidenes helsemessige, kulturelle og sosiale betydning samt kulturelle og sosiale barrierer i folkehelsearbeidet
 • har kunnskap om hvordan tilnærme seg målgrupper og arenaer for helsefremmende kostholdstiltak
 • har kunnskap om sosialt entreprenørskap som arbeidsform
 • har kunnskap om helsekommunikasjon og påvirkning
 • har kunnskap om sosial markedsføring i kostholdsarbeid

Studenten kan ved avsluttet emne:

 • vise sammenhenger mellom kosthold og helse,
 • tilnærme seg og jobbe med ulike målgrupper som er aktuelle for helsefremmende kostholdstiltak
 • planlegge,gjennomføre og evaluere praktiske mat- eller måltidsopplegg for utvalgte grupper/arenaer med utgangspunkt i de eksisterende rammevilkårene
 • formidle kostholdsinformasjon tilpasset ulike målgrupper
 • bruke sosial markedsføring for å fremme et godt kosthold
 • starte en bedrift med utgangspunkt i sosialt entreprenørskap

Studenten kan ved avsluttet emne:

 • drøfte et faglig tema og faglige problemstillinger knyttet til kosthold og helsefremmende arbeid
 • presentere faglige tema muntlig og skriftlig
 • lese og kritisk vurdere vitenskapelige artikler og rapporter og vurdere holdbarheten i konklusjonene
 • diskutere betydningen av kunnskapsbasert folkehelsearbeid
 • diskutere yrkesetiske problemstillinger i folkehelsearbeidet
 • planlegge og gjennomføre et seminar

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er basert på en bred tilnærming til fagstoffet gjennom forelesninger, gruppeaktiviteter, praktisk utprøving, seminar, muntlige presentasjoner, ekskursjon, individuelt arbeid og selvstudium.
Materialpenger på kr 100,- per student betales ved semesterstart. Det forutsettes at studentene selv dekker kostnadene til ekskursjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen.Deltakelse i minst 80 % av de praktiske leksjoner, seminarer og i ekskursjoner.

 • Studentene skal i grupper starte en bedrift med kosthold i fokus med utgangspunkt i sosialt entreprenørskap. Det skal leveres en prosjektoppgave som beskriver prosess, resultat og evaluerer planlegging og gjennomføring av bedriften.
 • Studentene skal individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter planlegge, gjennomføre og evaluere et undervisningsopplegg innen kosthold for en gitt målgruppe. Det skal leveres en skriftlig rapport som beskriver, diskuterer og evaluerer undervisningsopplegget.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre semestre etter godkjenning.

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen, 3 dager.

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Utsatt/ny eksamen gjennomføres som ordinær eksamen.