Hopp til innhald

FM2-ENS1-10 Spill i ensemble 1

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet har som et viktig siktemål å utvide kandidaten sin kompetanse for å medvirke i og legge til rette for god musikalsk kvalitet i musikkensembler av ulikt slag, på biinstrumenter og sitt eget hovedinstrument. Det er et mål at kandidaten skal bli en kompetent korsanger og arbeide med ulike bandinstrumenter.

I emnet vil kandiaten velge seg et fast ensemble som det skal arbeides med fram mot en eksamenskonsert i slutten av vårsemesteret. Emnet inneholder undervisning på hovedinstrument, biinstrumenter, samspill og bandrotasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • har kunnskap om relevant repertoar for diverse nivå på bi- og hovedinstrument
  • har innsikt i hvordan sosiale relasjoner og gruppeprosesser er viktige premisser for utviklinga av læringsmiljøet i ensemble
  • har kunnskap om sang som verktøy i klasserom og i ensemblesituasjoner.

Ferdigheter:

  • kan lytte til og tilpasse seg de andre medlemmene i et ensemble
  • kan arbeide med de andre medlemmene i ensemblet, auditivt og visuelt
  • kan jobbe fram et felles musikalsk uttrykk med resten av ensemblemedlemmene
  • kan vise tekniske ferdigheter og sjangerforståelse på instrumentet sitt
  • kan bruke stemmen på varierte måter i forbindelse med koraktiviteter av ulikt slag

 Generell kompetanse:

  • kan anvende ulike arbeidsmåter i forbindelse med arbeid i ensemble, og vise evne til å ta initiativ i ulike sammenhenger der innøving og formidling av musikk er i fokus
  • kan reflektere over egen rolle som utøver og ensemblemusiker.

Krav til forkunnskaper

-

Anbefalte forkunnskaper

FM-HOV111: Hovedinstrument

FM1-MUS1-10: Musikerskap 1

FM1-MUS2-15: Musikerskap 2

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil i hovedsak knytte seg til klasse- og gruppeundervisning, veiledning, egenøving og framføringer i ulike sammenhenger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske oppgaver - skriftlige og muntlige - spesifiseres i semesterplanen ved oppstart.

80 % obligatorisk deltaking i undervisning

Vurderingsform

Praktisk metodisk eksamen: Ensemble hovedinstrument, 20 minutter (vekting: 60/100), gradert karakter A-F.

Praktisk metodisk eksamen: Ensemble bandrotasjon/biinstrument, 15 minutter (vekting: 40/100), gradert karakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler