Hopp til innhald

FM3-MUS3-15 Musikerskap 3

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Arrangering, komponering, teori- og hørelære:

Kjennskap til komponering og arrangering og et godt utviklet gehør er viktig for utøving, skapende virksomhet og undervisning i musikk. Faglæreren i musikk må derfor ha gode kunnskaper om byggesteinene i forskjellige typer musikk, og må kunne gjengi, tilrettelegge og komponere musikk for ulik bruk og forskjellige ensembler og instrumentgrupper.

I emnet vil studentene få anledning til å tilegne seg nye kunnskaper om komponering og arrangering for ulike instrumentgrupper, og gjennom aktiv lytting gjøre seg i stand til å analysere og utøve musikk av ulik karakter.

Studentene skal gjennom arbeidet i komponering og arrangering få innblikk i stiltrekk innen ulike musikksjangrar, og i større grad enn tidligere i studiet opparbeide seg kunnskap om skapende virksomhet, spillestil og særtrekk ved spesifikke instrument. Som en del av emnet skal studentene også arbeide videre med musikkteknologiske verktøy.

Hovedinstrument

I emnet vil en først og fremst legge til rette for at studenten får undervisning og oppfølging på hovedinstrument med tanke på å videreutvikle ferdighetene sine fram mot en større utøvende eksamen i vårsemesteret tredje studieår. Det vil bli lagt inn et større samspillsprosjekt i emnet, og arbeidet med kor vil bli videreført fra studieår en og to.

I arbeidet med hovedinstrument vil det bli lagt vekt på at studenten utvikler de tekniske og håndverksmessige sidene ved det å spille et instrument. I tillegg vil det bli stilt strengere krav enn tidligere i studiet til at studenten skal finne sitt eget uttrykk og vise en personlig spillestil på instrumentet sitt. Gjennom et eller flere ensembleprosjekt skal studenten få anledning til å bruke hovedinstrumentet sitt i samspillsituasjoner med andre. Prosjektet skal munne ut i en konsertpresentasjon

Viktige tema i emner er:

 • arrangering og komponering
 • teori/gehør og arrangering/komponering
 • fordjuping i hovudinstrument
 • samspel med konsertproduksjon

Læringsutbytte

 • kunnskaper:
  • har god kunnskap om musikalske virkemiddel og kan bruke denne på en skapende måte i arbeidet med komponering og arrangering
  • ha kunnskap om musikkteori som støtte i faget gehør
 • Ferdigheiter:
  • kan bruke relevant teknologisk utstyr og programvare
  • kan lese musikk og skrive ned musikalske forløp i ulike stiler med stor grad av rytmisk og melodisk kompleksitet
  • har kjennskap til enkelte sats- og stemmeføringsteknikker
 • generell kompetanse
  • kan orientere seg i relevante faglige kilder med tanke på videre arbeid med komponering og arrangering
  • kan integrere kunnskap fra ulike musikkdisipliner i arbeid med musikalske uttrykk

Krav til forkunnskaper

.

Anbefalte forkunnskaper

FM2-ENS2-15

Undervisnings- og læringsformer

Forelesningar, ensembleprosjekt og 1 til 1 undervisning.

Obligatorisk læringsaktivitet

80% oppmøte i undervising og innlevering av obligatoriske oppgåver som spesifiert i semesterplan.

Vurderingsform

Gradert karakter A-F.

Del1: Praktisk-metodisk eksamen hovedinstrument, 15-20 min (vekting 50%)

Del 2: Individuell mappeeksamen (vekting 50%)

Faglig overlapping

 • FM-ARR305 - Arrangering/komponering, gehør og teknologi 3 - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • FM-HOV210 - Hovudinstrument og samspel 2 - Reduksjon: 10 studiepoeng