Hopp til innhald

ING1029 Teknisk realfag 2

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Rettlinjet bevegelse, bevegelseslikningene ved konstant akselerasjon. Newtons lover, kraftstøt og bevegelsesmengde (vektor form). Friksjon. Arbeid, kinetisk energi og potensiell energi. Termofysikk. Elektrisitetslære, energi og effekt. Trigonometriske funksjoner, logaritmer og eksponentialfunksjoner, derivasjon og integrasjon. Tallfølger og rekker. Statistikk. Komplekse tall, vekselstrømskretser med impedanser og operasjonsforsterker.

Læringsutbytte

- Kunnskaper: Studenten kan:

 • Beskrive Newtons 3 lover.
 • Gjøre greie for sammenhengen mellom arbeid og mekanisk energi.
 • Gjøre greie for de trigonometriske definisjoner og fremstille disse grafisk.
 • Gjøre greie definisjonen av logaritmefunksjoner og eksponentialfunksjoner med vilkårlig grunntall.
 • Forklare geografisk et bestemt integral til en funksjon.
 • Gjøre rede for begrepet konvergens.
 • Gjengi og drøfte kvalitativt termofysikkens første og andre lov.
 • Definere begrepene strøm, spenning, resistans og impedans eller gjøre greie for risikoanalyse med fokus på barrierebildet.
 • Kjenne til de komplekse tallene og deres sammenheng med de reelle tallene.

- Ferdigheter: Studenten kan:

 • Beregninger basert på den newtonske mekanikken for rettlinjet bevegelse.
 • Bruk av gode og tydelige skisser som del av oppgaveløsninger i mekanikk
 • Bruke regnereglene for derivasjon til å finne den deriverte av sum, differanse, produkt, kvotient og av sammensatte funksjoner.
 • Drøfte funksjoner med hensyn til krumningsegenskaper, ekstremalpunkt, vendepunkt, tangent og normal.
 • Bruke trigonometriske formler til løsning av likninger og ulikheter, drøfte trigonometriske, eksponential- og logaritmefunksjoner.
 • Bruke regneregler for logaritmer til oppgaveløsning og løsning av likninger.
 • Utføre beregninger på volum og areal og løse praktiske maksimums og minimumsproblemer.
 • Finne ubestemte og bestemte integraler ved integrasjonsregler og metodene delvis integrasjon, substitusjon og delbrøksoppspalting.
 • Finne sum av endelige aritmetiske og geometriske rekker.
 • Finne om en geometrisk rekke med konstant koeffisient konvergerer.
 • Bruke prinsippene om bevaring av ladning og energi på enkle og forgreinede likestrømskretser eller utføre enkle risikoanalyser.
 • Bruke kjennskap om komplekse tall til gjøre beregninger på vekselstrømskretser

- Kompetanse: Studenten:

 • Kan skrive matematikk korrekt med riktig bruk av matematiske symboler og skrivemåter.
 • Kan forklare fysiske og matematiske problemstillinger og løsningsmetoder til andre, både skriftlig, muntlig og på andre måter.
 • Har utviklet forståelse for viktighet av matematikk og fysikk i ingeniørmessig sammenheng, og kan knytte dette sammen med forkunnskapene sine fra fagbrevet.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Teknisk realfag 1

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneverksted. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja (spesifiseres i undervisningsplanen ved semesterstart). 

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler